Kędzierzyńscy policjanci uratowali życie 21-latkowi

Mło­dy męż­czy­zna chciał popeł­nić samo­bój­stwo. Na szczę­ście pomoc przy­szła w porę.

Dyżur­ny kędzie­rzyń­skiej komen­dy otrzy­mał zgło­sze­nie, że mło­dy męż­czy­zna pró­bu­je tar­gnąć się na swo­je życie. Już po chwi­li na miej­scu poja­wi­li się st. asp. Tomasz Zarzyc­ki i sierż. Kamil Ada­mow­ski.

Funk­cjo­na­riu­sze zoba­czy­li wiszą­ce­go i pokrwa­wio­ne­go męż­czy­znę. Poli­cjan­ci natych­miast udzie­li­li mu pierw­szej pomo­cy. Następ­nie moni­to­ro­wa­li jego czyn­no­ści życio­we do cza­su przy­jaz­du zespo­łu pogo­to­wia ratun­ko­we­go.

21-latek został zabra­ny do szpi­ta­la. Jego życiu nie zagra­ża już nie­bez­pie­czeń­stwo. Jak się oka­za­ło, męż­czy­zna miał w orga­ni­zmie bli­sko 2 pro­mi­le alko­ho­lu.

- Praw­do­po­dob­nie szyb­ka reak­cja poli­cjan­tów ura­to­wa­ła mu życie — pod­kre­śla sier­żant Doro­ta Bagrow­ska, rzecz­nik Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting