Koniec szpitala covidowego w Koźlu

Pla­ców­ka przy uli­cy Roose­vel­ta nie będzie już leczyć cho­rych na COVID-19.

Infor­ma­cję taką prze­ka­zał w śro­dę dyrek­tor SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło. To sku­tek roz­po­rzą­dze­nia Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia doty­czą­ce­go znie­sie­nia obo­wiąz­ku utrzy­ma­nia zabez­pie­cze­nia na III pozio­mie świad­czeń na rzecz osób zaka­żo­nych wiru­sem SARS-CoV-2. Jak poda­no, jest to bez­po­śred­nio zwią­za­ne z popra­wia­ją­cą się sytu­acją epi­de­micz­ną, co powo­du­je zmniej­szo­ną ilość osób wyma­ga­ją­cych izo­la­cji.

Dyrek­tor SP ZOZ mówi, że na taką wia­do­mość cze­kał od daw­na.

- Jak pań­stwo zauwa­ży­li­ście, zin­ten­sy­fi­ko­wa­li­śmy wysił­ki by cały szpi­tal był dobrze przy­go­to­wa­ny do dzia­ła­nia w peł­ni nie­co­vi­do­wo — pod­kre­śla Jaro­sław Koń­czy­ło. — Ufam, że teraz kie­dy mamy już powszech­ną dostęp­ność szcze­pień prze­ciw COVID-19, unik­nie­my złych sce­na­riu­szy. Ape­lu­ję zatem kolej­ny raz do tych z pań­stwa, któ­rzy jesz­cze się nie szcze­pi­li! Zrób­cie to jak naj­szyb­ciej, byśmy pozo­sta­li otwar­ci już zawsze!

W sumie szpi­tal w Koź­lu pra­co­wał jako lecz­ni­ca “covi­do­wa” przez ponad 15 mie­się­cy. W tym cza­sie był on sta­le prze­bu­do­wy­wa­ny.

- Zmo­der­ni­zo­wa­li­śmy blok ope­ra­cyj­ny, dopo­sa­ży­li­śmy się w sprzęt, sta­le pod­no­si­my kwa­li­fi­ka­cje per­so­ne­lu. Robi­my wszyst­ko, by nasi pacjen­ci mie­li zagwa­ran­to­wa­ną naj­lep­szą jakość i dostęp­ność lecze­nia — powie­dział dyrek­tor SP ZOZ.

Miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go powin­no ucie­szyć przede wszyst­kim otwar­cie oddzia­łu wewnętrz­ne­go. Ma to nastą­pić 5 lip­ca. Pozo­sta­łe oddzia­ły zosta­ły “odmro­żo­ne” już wcze­śniej, cho­ciaż nie wszyst­kie pra­co­wa­ły jak przed pan­de­mią. Nie­któ­re dzia­ła­ły hybry­do­wo zapew­nia­jąc opie­kę pacjen­tom z COVID-19 i tym bez zaka­że­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting