Chlewnia stanęła w ogniu. Wielki pożar w Starym Koźlu

W gasze­niu budyn­ku gospo­dar­cze­go zaan­ga­żo­wa­ne było 25 zastę­pów stra­ży. Zwie­rzę­ta uda­ło się ewa­ku­ować.

Noc z wtor­ku na śro­dę była pra­co­wi­ta dla stra­ża­ków z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Nad Opolsz­czy­zną prze­szła potęż­na burza, a w całym regio­nie zano­to­wa­no ponad 50 inter­wen­cji. Jed­na z nich doty­czy­ła groź­ne­go poża­ru chlew­ni w Sta­rym Koź­lu.

- O godzi­nie 3:23 w dniu 30.06. dyżur­ny sta­no­wi­ska kie­ro­wa­na otrzy­mał zgło­sze­nie o poża­rze zabu­do­wań gospo­dar­czych w Sta­rym Koź­lu przy ul. Mosto­wej. Nie­zwłocz­nie do tego zda­rze­nia zadys­po­no­wał zastę­py z JRG 1, JRG 2 oraz oko­licz­nych OSP. Dzia­ła­nia w dal­szym cią­gu trwa­ją — prze­ka­zał za pomo­cą mediów spo­łecz­no­ścio­wych w śro­dę rano kpt. Woj­ciech Żucho­ra, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Do poża­ru doszło w wyni­ku ude­rze­nia pio­ru­na. Pierw­si stra­ża­cy, któ­rzy poja­wi­li się na miej­scu ewa­ku­owa­li znaj­du­ją­ce się tam zwie­rzę­ta. Dach pokry­ty jest rako­twór­czym eter­ni­tem, co powo­du­je zagro­że­nie dla zdro­wia miesz­kań­ców.

fot. KP PSP

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting