Zawodnicy naszego klubu wygrali swoje walki

W Gli­wi­cach odbył się pre­sti­żo­wy i sil­nie obsa­dzo­ny tur­niej PZO Boxing 6. Zor­ga­ni­zo­wa­no 30 walk z udzia­łem pię­ścia­rzy 19 klu­bów. W dwóch wzię­li udział zawod­ni­cy sek­cji bok­ser­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

W wadze 91 kg w narożniku nie­bie­skim sta­nął Kamil Kry­siak z Che­mi­ka, a w naroż­ni­ku czer­wo­nym Woj­ciech Szymański z GOTA Under­gro­und Kraków. Z kolei w wadze 75 kg nasz zawod­nik Rafał Jędrasz­czyk skrzy­żo­wał ręka­wi­ce z Łuka­szem Zga­nia­czem ze Sto­wa­rzy­sze­nia Pio­sek Team Mysło­wi­ce.

- Nasi zawod­ni­cy poka­za­li cha­rak­ter, dobre wyszko­le­nie i wolę wal­ki. Dzię­ki temu jed­no­gło­śnie wygra­li na punk­ty — mówił po tur­nie­ju Rafał Przy­wa­ra, tre­ner pię­ścia­rzy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting