Kolejny dzień nie ma czym oddychać w Kędzierzynie-Koźlu | 7DNI Kolejny dzień nie ma czym oddychać w Kędzierzynie-Koźlu - 7DNI

Kolejny dzień nie ma czym oddychać w Kędzierzynie-Koźlu

Od kil­ku dni nad mia­stem wisi smog. Nor­my dla pyłów prze­kro­czo­ne są dwu­krot­nie.

W sys­te­mie moni­to­ru­ją­cym Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le świe­ci się w ponie­dzia­łek na czer­wo­no. To ozna­cza, że jakość powie­trza jest bar­dzo zła. Nie­ste­ty, tak jest już od kil­ku dni. W Nowy Rok poziom stę­że­nia pyłu prze­kro­czył dopusz­czal­ną nor­mę, któ­ra wyno­si 50 mikro­gra­mów na metr sze­ścien­ny, a w kolej­nych dniach docho­dził do pozio­mu ponad 100 mikro­gra­mów na metr.

Smog jest bar­dzo nie­bez­piecz­ny, zwłasz­cza dla małych dzie­ci. Powo­du­je cho­ro­by ukła­du odde­cho­we­go i odpor­no­ścio­we­go. Od paź­dzier­ni­ka do mar­ca opol­skie miej­sco­wo­ści są jed­ny­mi z naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych w tej czę­ści Euro­py. Przy­czy­ną jest dym z domo­wych komi­nów i komin­ków oraz prze­sta­rza­łe pie­ce, w któ­rych nie­od­po­wie­dzial­ni sąsie­dzi palą śmie­cia­mi i innym syfem.

Mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le od kil­ku lat sta­ra się wal­czyć z nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi emi­sji pyłów do atmos­fe­ry. Przede wszyst­kim roz­bu­do­wy­wa­na jest miej­ska sieć cie­płow­ni­cza, a tak­że wypła­ca­ne są dota­cje dla nowych pie­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting