Ruszyły ferie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży tylko online | 7DNI Ruszyły ferie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży tylko online - 7DNI

Ruszyły ferie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży tylko online

Do aktyw­no­ści mło­dych ludzi zachę­ca Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W tym roku szkol­nym ferie zimo­we dla uczniów z całe­go kra­ju odbę­dą się w jed­nym ter­mi­nie i potrwa­ją od 4 do 17 stycz­nia 2021 r. W tro­sce o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo swo­ich bli­skich tego­rocz­ne ferie ucznio­wie spę­dzą głów­nie w domach. Do aktyw­no­ści mło­dych ludzi zachę­ca Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Ucznio­wie pod­sta­wó­wek mogą brać udział w róż­nych chal­len­gach i wal­czyć o nagro­dy rze­czo­we. Wystar­czy, że udo­ku­men­tu­ją swój udział w zawo­dach.

Jeden z chal­len­ge pole­ga na zbie­ra­niu kilo­me­trów przez całe ferie zimo­we na rowe­rze sta­cjo­nar­nym albo bież­ni. Wyni­ki moż­na poda­wać codzien­nie poprzez załą­cze­nie zdję­cia wyni­ku z zegar­ka lub inne­go urzą­dze­nia pomia­ro­we­go, potwier­dza­ją­ce uzy­ska­ny rezul­tat. Wszyst­kie wyni­ki zgło­szo­ne­go uczest­ni­ka będą sumo­wa­ne, naj­więk­sza ilość uzy­ska­nych km wygry­wa.

Inna zaba­wa to “chal­len­ge krze­seł­ko”. Oso­ba, któ­ra naj­dłu­żej wytrzy­ma w pozy­cji krze­sła (opar­cie o ścia­nę w pozy­cji krze­sła, kola­na zgię­te, bio­dra na wyso­ko­ści kolan, sto­py przy­kle­jo­ne do pod­ło­gi, ple­cy pro­ste, gło­wa neu­tral­nie patrzy na wprost). Wynik moż­na podać poprzez załą­cza­nie zdję­cia wyni­ku z zegar­ka lub inne­go urzą­dze­nia pomia­ro­we­go. Wię­cej takich pro­po­zy­cji na stro­nie inter­ne­to­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Pomy­sły na to, aby nie nudzić się w cza­sie ferii przy­go­to­wa­ła tak­że Fun­da­cja LOTTO im. Hali­ny Kono­pac­kiej. „Ferie bez nudy” to zbiór cie­ka­wych pro­po­zy­cji dzia­łań udo­stęp­nio­nych w inte­rak­tyw­nej for­mie na spe­cjal­nej plat­for­mie inter­ne­to­wej.

Wśród nich mnó­stwo inte­re­su­ją­cych eks­pe­ry­men­tów, ćwi­cze­nia gim­na­stycz­ne, gry, quizy oraz wie­le innych aktyw­no­ści, któ­re roz­bu­dzą kre­atyw­ność każ­de­go ucznia. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting