Znamy listę wszystkich punktów szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim | 7DNI Znamy listę wszystkich punktów szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim - 7DNI

Znamy listę wszystkich punktów szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Będzie ich 21 z cze­go 13 na tere­nie mia­sta i resz­ta w gmi­nach wiej­skich.

Obec­nie trwa­ją szcze­pie­nia osób z gru­py 0, wska­za­nej w Naro­do­wym Pro­gra­mie Szcze­pień. To m.in. per­so­nel medycz­ny i nie­me­dycz­ny szpi­ta­li, pra­cow­ni­cy domów pomo­cy spo­łecz­nej oraz miej­skich ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej, tak­że zatrud­nie­ni w apte­kach, hur­tow­niach far­ma­ceu­tycz­nych, stu­den­ci medy­cy­ny. Pro­ces szcze­pień – zgod­nie z pro­gra­mem — będzie reali­zo­wa­ny eta­pa­mi. Nato­miast już teraz Mini­ster­stwo Zdro­wia udo­stęp­ni­ło mapę z loka­li­za­cja­mi punk­tów szcze­pień w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Oto lista punk­tów w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim:

» SP ZOZ szpi­tal, Kędzie­rzyn — Koź­le, Judy­ma 4

» SP ZOZ szpi­tal, Kędzie­rzyn — Koź­le, 24 Kwiet­nia 7

» Kli­ni­ka Nova szpi­tal, Kędzie­rzyn-Koź­le, Kło­so­wa 7

» Kli­ni­ka Nova — Porad­nia Leka­rza Rodzin­ne­go Koź­le, Kędzie­rzyn-Koź­le, Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza 23

» Kli­ni­ka Nova — Porad­nia Leka­rza Rodzin­ne­go Sła­wię­ci­ce, Kędzie­rzyn-Koź­le, ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go 2

» SP ZOZ, Gabi­net Medy­cy­ny Szkol­nej, Kędzie­rzyn — Koź­le, Har­cer­ska 11

» PIAST-MED, Kędzie­rzyn-Koź­le, Lesz­ka Bia­łe­go 5/1

» NZOZ CORRIGO medi­cal, Kędzie­rzyn-Koź­le, Ludwi­ka Waryń­skie­go 3/1

» NZOZ przy “INPARCO” Porad­nia Leka­rza POZ, Kędzie­rzyn-Koź­le, Powstań­ców 70

» Leszek Kazi­mierz Odu­liń­ski, Porad­nia POZ, Kędzie­rzyn-Koź­le, Plac Richar­da Wagne­ra 9

» NZOZ Gru­po­wa Prak­ty­ka Leka­rza Rodzin­ne­go, Kędzie­rzyn-Koź­le, Pl. Jana Surzyc­kie­go 1/I

» Boże­na Wąsiak, Gabi­net Zabie­go­wo-Dia­gno­stycz­ny, Kędzie­rzyn-Koź­le, Racła­wic­ka 1

» Medyk-K, Kędzie­rzyn-Koź­le, al. Jana Paw­ła II 54

» Ire­na Pass-Szcze­pań­ska, Punkt Szcze­pień, Bie­ra­wa, Dwor­co­wa 8

» NZOZ Cis-Medi­ca, Cisek, Har­cer­ska 2

» Kry­sty­na Wero­ni­ka Sta­nu­la, Dłu­go­mi­ło­wi­ce, Głów­na 32,

» Ewa Lan­gner, Punkt Szcze­pień, Dzier­go­wi­ce, Nowa 2

» Anie­la Maria Demb­czak, Punkt Szcze­pień, Gościę­cin, Koziel­ska 64

» NZOZ Sar­med, Beata Sar­nec­ka, Punkt Szcze­pień, Paw­ło­wicz­ki, Magno­lio­wa 5

» Adria­na Beata Łukow­ska-Zdo­by­lak, Pol­ska Cere­kiew, Ligo­nia 4

» NZOZ Sar­med, Beata Sar­nec­ka, Punkt Szcze­pień, Wro­nin, Głub­czyc­ka 19

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting