Kolejne zatrzymania pijanych kierowców w Kędzierzynie-Koźlu

Jeden z zatrzy­ma­nych wydmu­chał ponad dwa pro­mi­le.

Jak poda­wał już por­tal tygodnik7dni.pl rośnie licz­na nie­trzeź­wych kie­row­ców na dro­gach Kędzie­rzy­na-Koź­la. Tyl­ko w ten week­end zatrzy­ma­no dwóch kom­plet­nie pija­nych szo­fe­rów.

W sobo­tę oko­ło godzi­ny 16:00 na jed­nej z ulic mia­sta zatrzy­ma­li do kon­tro­li oso­bo­we­go mer­ce­de­sa. Kie­ru­ją­cym był 49-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na.

- Poli­cjan­ci wyczu­li od męż­czy­zny alko­hol. Bada­nie potwier­dzi­ło, że 49 -latek był nie­trzeź­wy, w orga­ni­zmie miał 2,2 pro­mi­la alko­ho­lu. Oka­za­ło się rów­nież, że męż­czy­zna nie posia­dał przy sobie pra­wa jaz­dy oraz doku­men­tów z pojaz­du — infor­mu­je sier­żant Doro­ta Bagrow­ska z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Następ­ne­go dnia w ręce poli­cjan­tów wpadł inny nie­trzeź­wy kie­ru­ją­cy. 48-let­ni kie­row­ca renault miał w orga­ni­zmie bli­sko pro­mil alko­ho­lu. Za swo­je nie­od­po­wie­dzial­ne zacho­wa­nie obaj męż­czyź­ni odpo­wie­dzą teraz przez sądem.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting