Kędzierzyn-Koźle kobietami stoi. Wyjątkowy wieczór w hotelu „Solidaris”.

W pią­tek 9 mar­ca salę wido­wi­sko­wą hote­lu „Soli­da­ris” w Azo­tach wypeł­ni­ły pra­wie same kobie­ty.

Urząd mia­sta i sta­ro­stwo powia­to­we zapro­si­ły miesz­kan­ki Kędzie­rzy­na-Koź­la na wyjąt­ko­wy wie­czór. W nie­co­dzien­nych rolach gospo­da­rzy wystą­pi­li: Piotr Gabrysz – Dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry, Adam Leci­bil – Rzecz­nik Pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go oraz wice­pre­zy­den­ci: Woj­ciech Jagieł­ło i Artur Marusz­czak. Pano­wie spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­li wyjąt­ko­wy pro­gram arty­stycz­ny, któ­ry moż­na zoba­czyć w naszej rela­cji wideo. Życze­nia dla Pań oraz pio­sen­ka „Baby, ach te baby” w wyko­na­niu „Kwar­te­tu sta­ty­stycz­ne­go” wzbu­dzi­ły aplauz publicz­no­ści.
Wśród zapro­szo­nych na wie­czór arty­stów zna­la­zła się zna­na aktor­ka teatral­na, fil­mo­wa i seria­lo­wa Kry­sty­na Koło­dziej­czyk-Szysz­ko „Kik­sa” z frag­men­ta­mi kon­tro­wer­syj­ne­go wywia­du z Ada­mem Hanusz­kie­wi­czem „Kobie­to! Boski dia­ble”.

Dal­sza część wie­czo­ru mia­ła lżej­szy cha­rak­ter. Publicz­ność świę­to­wa­ła przy pio­sen­kach Danu­ty Stan­kie­wicz, któ­rej towa­rzy­szył zespół „Pozna­kow­ski band”. Atmos­fe­ra wie­czo­ru była wyśmie­ni­ta, a gdy goście bawią się dobrze to i gospo­da­rze i wyko­naw­cy też są zado­wo­le­ni!

 

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting