Nadchodzi wiosna. Pierwszy świąteczny kiermasz odbył się w Zakrzowie

W nie­dzie­lę 11 mar­ca pawi­lon na tere­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Zakrzo­wie wypeł­ni­li miesz­kań­cy oko­licz­nych gmin przy­by­li na „Festi­wal z Jajem”.

Orga­ni­za­to­rzy, a wśród nich Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Zakrzo­wie, Sto­wa­rzy­sze­nie Euro-Coun­try oraz Towa­rzy­stwo Pro­mo­cji i Roz­wo­ju Wsi Cisek przy­go­to­wa­li boga­tą ofer­tę. Regio­nal­ni ręko­dziel­ni­cy spe­cjal­nie na tę oka­zję zapre­zen­to­wa­li wiel­ka­noc­ne stro­iki, kra­szan­ki, zającz­ki i inne ludo­we ozdo­by świą­tecz­ne. Wiel­bi­cie­le kuch­ni ślą­skiej mogli skosz­to­wać regio­nal­nych przy­sma­ków. Przy­go­to­wa­no rów­nież warsz­ta­ty two­rze­nia ozdób wiel­ka­noc­nych dla naj­młod­szych: wikli­niar­skie, kro­szon­kar­skie i cera­micz­ne. Każ­de dziec­ko mogło wyko­nać dosto­so­wa­ną do swo­ich moż­li­wo­ści i wie­ku ozdo­bę wiel­ka­noc­ną. Zwie­dza­niu i korzy­sta­niu z przy­go­to­wa­nych atrak­cji towa­rzy­szy­ły wystę­py zespo­łów arty­stycz­nych z oko­licz­nych gmin.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting