Kolejne sukcesy kędzierzyńskich pływaków

Zawod­ni­cy MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas fina­łu Woje­wódz­kiej Ligi Miast Opolsz­czy­zny.

Odby­ły się w ubie­głą nie­dzie­lę w Opo­lu, na kry­tej pły­wal­ni „Wod­na Nuta”. MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le repre­zen­to­wa­ło 35 spor­tow­ców. To ucznio­wie lub absol­wen­ci PSP nr 9 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Impre­za zgro­ma­dzi­ła na star­cie 110 zawod­ni­ków z 9 klu­bów woj. opol­skie­go.

W kla­sy­fi­ka­cji meda­lo­wej V run­dy nasi zawod­ni­cy zaję­li II miej­sce, ale zna­ko­mi­te wystę­py w poprzed­nich run­dach pozwo­li­ły na wywal­cze­nie tro­feum dla „Naj­lep­sze­go klu­bu” WLMO edy­cji 2019/2020. Ponad­to naszym pły­wa­kom przy­pa­dło tro­feum dla „Naj­lep­szej szta­fe­ty” gr. A, oraz tro­feum dla „Naj­lep­sze­go Tre­ne­ra” szta­fet gr. A. Trze­ba tu wspo­mnieć, że gru­pa A to kate­go­rie wie­ko­we 12 lat i młod­si, nato­miast gr. B to kate­go­rie wie­ko­we 13 lat i star­si.

Zawod­ni­cy wywal­czy­li tak­że tytu­ły i nagro­dy indy­wi­du­al­ne całej edy­cji WLMO. W kate­go­rii wie­ko­wej lat 10 dziew­cząt II miej­sce za cały rok zma­gań przy­padł Dia­nie Emer­ling, a III loka­ta Oldze Maty­ja­sek. Wśród dziew­cząt 11-let­nich naj­lep­szą oka­za­ła się Lena Kużaj, a III miej­sce wywal­czy­ła Karo­li­na Kania. W kate­go­rii wie­ko­wej 12 lat, III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „naj­lep­szych zawod­ni­czek” zaję­ła Zuzan­na Kor­dek. Wśród chłop­ców w 10-lat­kach II-gie miej­sce wywal­czył Mate­usz Kuter­ski,

W kate­go­rii 13-lat­ków I miej­sce i tytuł „naj­lep­sze­go zawod­ni­ka” wywal­czył Szy­mon Skrzy­piec. W kate­go­rii 14 lat III miej­sce zajął Mak­sy­mi­lian Topol­nic­ki.

W ostat­niej run­dzie WLMO 2109/2020 w Opo­lu meda­le wywal­czy­li:

» Kon­ku­ren­cja 100m st. zmien­nym. Zło­te: Lena Kużaj, Mak­sy­mi­lian Topol­nic­ki i Lena Kużaj. Srebr­ne: Dia­na Emer­ling, Nata­lia Skrzyp­czak i Szy­mon Skrzy­piec . Brązowe:Olga Maty­ja­sek.

» Kon­ku­ren­cja 200m st. dowol­nym. Zło­te: Lena Kużaj. Srebr­ne: Dia­na Emer­ling

» Kon­ku­ren­cja 400m st. dowol­nym. Zło­te: Mak­sy­mi­lian Topol­nic­ki . Srebr­ne: Szy­mon Skrzy­piec.

» Kon­ku­ren­cja szta­fe­to­wa 4x50m st. zmien­nym. Brą­zo­we: gr. A Szta­fe­ta w skła­dzie — D. Emer­ling, T. Gen­de­ra, Z. Kor­dek, L. Gor­ska . Brą­zo­we: gr. B Szta­fe­ta w skła­dzie — M. Topol­nic­ki, M. Wre­czyc­ki, P. Kużaj, Szy­mon Skrzy­piec

Za tydzień w Opo­lu odbę­dą się Otwar­te Zimo­we Mistrzo­stwa Okrę­gu Opol­skie­go w pły­wa­niu. Nato­miast 15/16 grud­nia 2020 pla­no­wa­ne są zawo­dy Mię­dzy­wo­je­wódz­kie Dru­ży­no­we Mistrzo­stwa Mło­dzi­ków 12 i 13 lat. W Opo­lu wystar­tu­ją repre­zen­tan­ci woje­wództw opol­skie­go i ślą­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting