Kędzierzyńska firma dostarczy auta do patrolowania polskich dróg | 7DNI Kędzierzyńska firma dostarczy auta do patrolowania polskich dróg - 7DNI

Kędzierzyńska firma dostarczy auta do patrolowania polskich dróg

102 pojaz­dy będą kon­tro­lo­wa­ły tra­sy obję­te elek­tro­nicz­nym sys­te­mem pobo­ru opłat.

Cho­dzi o fir­mę VITRONIC Machi­ne Vision Pol­ska dzia­ła­ją­cą w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Zło­ży­ła ona naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę na dosta­wę 102 pojaz­dów do patro­lo­wa­nia dróg obję­tych elek­tro­nicz­nym sys­te­mem pobo­ru opłat. Pierw­sze 10 pojaz­dów może poja­wić się na pol­skich dro­gach już na począt­ku 2021. Kom­plet­na dosta­wa zre­ali­zo­wa­na zosta­nie w 2021 r.

Część pierw­szą dosta­wy sta­no­wić będą Mobil­ne Jed­nost­ki Kon­tro­l­ne, tj. duże pojaz­dy typu fur­gon zawie­ra­ją­ce w peł­ni urzą­dzo­ną i wypo­sa­żo­ną prze­strzeń biu­ro­wą oraz maga­zy­no­wą, dzię­ki któ­rym moż­li­we będzie kom­for­to­we pro­wa­dze­nie codzien­nych dzia­łań kon­tro­l­nych. Dru­ga część to tzw. Mobil­ne Punk­ty Kon­tro­l­ne, dla któ­rych bazę sta­no­wić będą nie­ozna­ko­wa­ne samo­cho­dy oso­bo­we typu kom­bi.

Wszyst­kie auta wypo­sa­żo­ne będą w naj­wyż­szej jako­ści sprzęt słu­żą­cy m. in. do auto­ma­tycz­ne­go roz­po­zna­wa­nia nume­rów reje­stra­cyj­nych pojaz­dów (ANPR) oraz okre­śla­nia ich kate­go­rii.

Dostar­czo­ny sprzęt słu­żył będzie do kon­tro­li popraw­no­ści uisz­cze­nia opła­ty elek­tro­nicz­nej za prze­jazd. Zasto­so­wa­na tech­no­lo­gia gwa­ran­tu­je odczyt nume­rów reje­stra­cyj­nych z czte­rech kie­run­ków, osią­ga­jąc sku­tecz­ność na pozio­mie 98 pro­cent, nawet przy znacz­nych pręd­ko­ściach pojaz­dów. Komu­ni­ka­cja mię­dzy samo­cho­dem patro­lo­wym a bazą danych odby­wa się przy uży­ciu zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii szy­fro­wa­nia oraz za pośred­nic­twem zin­te­gro­wa­ne­go mode­mu 4G/LTE.

Pojaz­dy z urzą­dze­nia­mi umoż­li­wia­ją­cy­mi roz­po­zna­wa­nie tablic reje­stra­cyj­nych i kla­sy­fi­ko­wa­nie pojaz­dów to spe­cjal­ność VITRONIC Machi­ne Vision Pol­ska sp. z o. o. Poprzed­nio fir­ma z Kędzie­rzy­na-Koź­la wypo­sa­ży­ła Kra­jo­wą Admi­ni­stra­cję Skar­bo­wą w 15 takich samo­cho­dów. Enfor­ce­ment Bar, zamon­to­wa­ny na dachu każ­de­go z pojaz­dów, to wie­lo­za­da­nio­we urzą­dze­nie łączą­ce w sobie wie­le funk­cji nie­zbęd­nych dla służb mun­du­ro­wych. Dzię­ki zasto­so­wa­niu prze­ło­mo­we­go roz­wią­za­nia, opra­co­wa­ne­go przez fir­mę VITRONIC, funk­cjo­na­riu­sze mają mię­dzy inny­mi moż­li­wość natych­mia­sto­wej wery­fi­ka­cji tablic reje­stra­cyj­nych mija­nych pojaz­dów, zapar­ko­wa­nych lub będą­cych w ruchu.

Gru­pa VITRONIC od 30 lat jest dostaw­cą zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych w sek­to­rze bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go oraz w logi­sty­ce i prze­my­śle. W dzie­dzi­nie tech­ni­ki ruchu dro­go­we­go fir­ma ofe­ru­je sys­te­my umoż­li­wia­ją­ce pomiar pręd­ko­ści, kon­tro­lę prze­jaz­du na czer­wo­nym świe­tle i roz­po­zna­wa­nie nume­rów reje­stra­cyj­nych.

fot. vitro­nic

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting