Kliknij i zmień swoje osiedle w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tego­rocz­na edy­cja Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go wkro­czy­ła w klu­czo­wą fazę. Czas na gło­so­wa­nie! Do koń­ca wrze­śnia miesz­kań­cy mogą decy­do­wać, co będzie dzia­ło się na ich osie­dlu. Wystar­czy poświę­cić kil­ka minut przed kom­pu­te­rem, aby mieć wpływ na swo­je naj­bliż­sze oto­cze­nie.

W gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wska­zać moż­na jed­ną z 56 zgło­szo­nych pro­po­zy­cji. Sys­tem jest bar­dzo pro­sty i intu­icyj­ny. Wystar­czy odwie­dzić stro­nę: https://budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl/. Pod wyżej wymie­nio­nym adre­sem moż­na przej­rzeć listę wszyst­kich zakwa­li­fi­ko­wa­nych pro­jek­tów.

Naj­więk­szą ilość pro­po­zy­cji zgło­szo­no w Śród­mie­ściu, gdzie do wybo­ru jest ich aż 12. Twar­dy orzech do zgry­zie­nia mają tak­że na Sta­rym Mie­ście, gdzie lista koń­czy się na 6 pozy­cji, a z puli 5 pro­jek­tów wska­zy­wać będą miesz­kań­cy osie­dla Pia­stów-Powstań­ców Ślą­skich, Pogo­rzel­ca, Sła­wię­cic czy Zacho­du. Nie­co mniej­sze zmar­twie­nie z wybo­rem będą mie­li miesz­kań­cy pozo­sta­łych osie­dli, gdzie ogra­ni­czy się on od 1 do 4 zadań.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting