Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Wystarczy średnia ocen 4,9

Od 13 do 24 wrze­śnia będzie moż­na skła­dać wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium samo­rzą­du woje­wódz­twa opol­skie­go. Wspar­cie tra­fi do naj­zdol­niej­szych uczniów, dla któ­rych trud­na sytu­acja mate­rial­na sta­no­wi barie­rę w roz­wo­ju edu­ka­cyj­nym.

Pro­gram „Wspie­ra­my naj­lep­szych IV”, reali­zo­wa­ny w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Opol­skie­go, jest skie­ro­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych (klas 7 i 8) i ponad­pod­sta­wo­wych, szcze­gól­nie uzdol­nio­nych m. in. w zakre­sie nauk mate­ma­tycz­nych, przy­rod­ni­czych, infor­ma­tycz­nych i języ­ko­wych. Szan­se na sty­pen­dium ma mło­dzież, któ­ra w poprzed­nim roku szkol­nym uzy­ska­ła śred­nią ze wszyst­kich ocen nie niż­szą niż 4,90 i pocho­dzi z rodzin, znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej — prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód uzy­ska­ny w 2020 r. na jed­ne­go człon­ka rodzi­ny nie prze­kra­cza 1 685,00 zł net­to (w przy­pad­ku, gdy w rodzi­nie jest dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne 1 910,00 zł net­to).

Regu­la­min pro­gra­mu, wzo­ry wnio­sków, har­mo­no­gram oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje są dostęp­ne na stro­nie: https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/wspieramy-najlepszych-iv/.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting