Chcesz być eko? Przyjdź na spotkanie i dowiedz się o możliwym dofinansowaniu

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le od wie­lu lat podej­mu­je inten­syw­ne dzia­ła­nia, któ­re mają wpływ na popra­wę jako­ści powie­trza. Miesz­kań­cy mogą korzy­stać z dofi­nan­so­wań do wymia­ny sta­rych dymią­cych kop­ciu­chów i innych dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych, w tym do mon­ta­żu foto­wol­ta­iki. Magi­strat aktyw­nie włą­cza się rów­nież w pro­mo­cję pro­gra­mów cen­tral­nych.

Pre­zy­dent mia­sta zapra­sza miesz­kań­ców na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne w ramach rzą­do­we­go pro­gra­mu “Czy­ste Powie­trze”. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne otrzy­ma­niem dofi­nan­so­wa­nia będą mia­ły oka­zje uzy­skać wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje od koor­dy­na­to­ra gmin­ne­go punk­tu kon­sul­ta­cyj­ne­go oraz przed­sta­wi­cie­li Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Opo­lu.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 6 wrze­śnia o godz. 16.00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le przy ul. Pira­mo­wi­cza 32. Z powo­du obostrzeń pan­de­micz­nych licz­ba osób w nim uczest­ni­czą­cych jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go obo­wią­zu­ją zapi­sy. Zgło­sić się moż­na tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fo­nu: 77 40 34 475. W przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia miej­sce spo­tka­nie zosta­nie zmie­nio­ne.

Wię­cej o pro­gra­mie “Czy­ste Powie­trze” moż­na zna­leźć na stro­nie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting