Kierowcy masowo ignorują zakazy ruchu na wybranych kędzierzyńskich drogach

Poli­cja robi “nalo­ty” na użyt­kow­ni­ków dróg, któ­rzy mimo zaka­zów jeż­dżą po uli­cy Szpa­ków i Mosto­wej.

Obie dro­gi są tym­cza­so­wo zamknię­te, o czym infor­mu­ją widocz­nie usta­wio­ne zna­ki. — Z powo­du remon­tu odcin­ka ul. Mosto­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu łączą­ce­go osie­dle Azo­ty ze Sta­rym Koź­lem wpro­wa­dzo­no tam znak B-1 „zakaz ruchu w obu kie­run­kach”. Taka sama sytu­acja ma miej­sce na ul. Szpa­ków, gdzie zamknię­to dro­gę ze wzglę­du na budo­wę obwod­ni­cy pół­noc­nej Kędzie­rzy­na-Koź­la — poin­for­mo­wa­ła rzecz­nik kędzie­rzyń­skiej poli­cji komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na.

Poli­cja infor­mu­je jed­nak, że nie wszy­scy kie­row­cy sto­su­ją się do wpro­wa­dzo­nych w tych miej­scach zna­ków. Mało tego, nasi czy­tel­ni­cy dono­szą, że zaka­zy ruchu w tych miej­scach są łama­ne nagmin­nie. Dla­te­go poli­cja prze­strze­ga, że nale­ży się tam spo­dzie­wać poli­cyj­nych kon­tro­li. — Przy­po­mi­na­my, że za nie­sto­so­wa­nie się do zna­ku B-1 „Zakaz ruchu w obu kie­run­kach” gro­zi man­dat w wyso­ko­ści od 20 do 500 zł oraz 5 punk­tów kar­nych — infor­mu­je rzecz­nik poli­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting