Nasi pływacy mocni na zawodach w Polsce i Hiszpanii

Zawod­ni­cy MUKS WOPR Kędzie­rzyn-Koź­le świet­nie zapre­zen­to­wa­li się na wyma­ga­ją­cych mistrzo­stwach Euro­py w Hisz­pa­nii, a potem potwier­dzi­li swo­ją for­mę w Ostro­łę­ce.

Pod­opiecz­ni Bog­da­na Stań­czy­ka i Jędrze­ja Jany­ka przy­zwy­cza­ili nas już do tego, że nale­żą do gro­na naj­lep­szych pły­wa­ków w naszym kra­ju. Pau­li­na Budzyń­ska i Joan­na Czok zna­la­zły się w 24-oso­bo­wej repre­zen­ta­cji Pol­ski star­tu­ją­cej pod­czas mistrzostw Euro­py w Castel­lon de la Pla­na w Hisz­pa­nii. Nasze zawod­nicz­ki wystą­pi­ły w kate­go­rii junior wyśmie­ni­cie repre­zen­tu­jąc nasze mia­sto i kraj. Ratow­nicz­ki z Kędzie­rzy­na-Koź­la nie tyl­ko zali­czy­ły dosko­na­łe wystę­py w fina­łach B, ale popra­wi­ły rów­nież swo­je rekor­dy życio­we.

Kolej­nym waż­nym spraw­dzia­nem dla pły­wa­ków z MUKS WOPR Kędzie­rzyn-Koź­le było Grand Prix Pol­ski. W Ostro­łę­ce do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło ponad 140 zawod­ni­ków z kra­ju, w tym cała pol­ska repre­zen­ta­cja z Hisz­pa­nii. MUKS WOPR do wal­ki o meda­le wysta­wi­ło 19-oso­bo­wą eki­pę. Łącz­nie nasza dru­ży­na zdo­by­ła 9 meda­li, w tym 1 zło­ty, 4 srebr­ne i 4 brą­zo­we. Naj­le­piej zapre­zen­to­wa­li się Karol Rekow­ski, Mak­sy­mi­lian Topol­nic­ki i Joan­na Czok. O sile naszej dru­ży­ny sta­no­wi­li tak­że: Pau­li­na Budziń­ska, Jadwi­ga Burzyń­ska, Pau­li­na Resz­czyń­ska, Julia Sam­sel, Mar­ty­na Rigol, Zofia Rapiej­ko, Pau­li­na Machoń, Julia Guziak, Nata­lia Bajer, Maciej Lesz­czyń­ski, Michał Bar­nuś, Kaje­tan Gan­carz, Bar­tosz Anto­nik, Jan Rapiej­ko, Tomasz Budz, Maciej Onysz­kie­wicz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting