Można głosować na najpiękniejsze kędzierzyńskie inwestycje

Ruszył kon­kurs na Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go. O tytuł wal­czą Muzeum Zie­mi Koziel­skiej oraz Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści.

Wkom­po­no­wa­ne w zam­ko­we wzgó­rze Muzeum Zie­mi Koziel­skiej od kil­ku już lat jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych miejsc w Kędzie­rzy­nie-Koź­le, a jego wysta­wy są chęt­nie odwie­dza­ne przez miesz­kań­ców. Z kolei Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści na osie­dlu Azo­ty to przy­kład prze­my­śla­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia prze­sta­rza­łej infra­struk­tu­ry spor­to­wej: w miej­scu zde­wa­sto­wa­ne­go lodo­wi­ska powstał uro­kli­wy skwer i alej­ki spa­ce­ro­we.

Obie te miej­skie inwe­sty­cje zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do kon­kur­su na Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go. To już 12 edy­cja tych pre­sti­żo­wych nagród przy­zna­wa­nych przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Opol­skie­go. O zwy­cięz­cach zde­cy­du­ją nie tyl­ko eks­per­ci. Swo­je nagro­dy przy­zna­ją tak­że miesz­kań­cy. Inter­nau­ci na wybra­ne pro­jek­ty mogą gło­so­wać od 4 do 10 paź­dzier­ni­ka na stro­nie: https://przestrzen.opolskie.pl/glosowanie/.

Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści na osie­dlu Azo­ty zosta­ło nomi­no­wa­ne w kate­go­rii Naj­lep­sza Prze­strzeń Publicz­na. Nato­miast Muzeum Zie­mi Koziel­skiej ma szan­sę na zdo­by­cie tytu­łu Naj­lep­sze­go Obiek­tu Uży­tecz­no­ści Publicz­nej. Na gło­su­ją­cych cze­ka­ją nagro­dy. Otrzy­ma­ją je auto­rzy naj­cie­kaw­szych uza­sad­nień.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting