Kędzierzyńska policja: działamy profesjonalnie i dla dobra wszystkich mieszkańców

Funk­cjo­na­riu­sze z Kędzie­rzy­na-Koź­la zapew­nia­ją, że wszyst­kie podej­mo­wa­ne przez nich dzia­ła­nia zwią­za­ne z zabez­pie­cza­niem straj­ku kobiet słu­żą wspól­ne­mu bez­pie­czeń­stwu.

Od kil­ku dni na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la odby­wa­ją się demon­stra­cje prze­ciw­ko zaostrze­niu prze­pi­sów anty­abor­cyj­nych. W nie­dzie­lę poja­wi­ło się tam oko­ło 150 osób, we wto­rek już ponad 500. Kolej­na mani­fe­sta­cja ma się odbyć w śro­dę o 17.00.

Tra­sy prze­mar­szów obsta­wia­ją duże ilo­ści funk­cjo­na­riu­szy. Mun­du­ro­wi zapew­nia­ją jed­nak, że dzia­ła­ją pro­fe­sjo­nal­nie.

- Wszyst­kie dzia­ła­nia, któ­re podej­mu­je­my słu­żą zapew­nie­niu porząd­ku — powie­dział por­ta­lo­wi tygodnik7dni.pl Hubert Ada­mek, komen­dant powia­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Przede wszyst­kim oso­by bez mase­czek czy innych zakryć twa­rzy muszą się spo­dzie­wać man­da­tu. Jed­no­cze­śnie poli­cja sta­now­czo zare­agu­je na wszel­kie prze­ja­wy wan­da­li­zmu. Co waż­ne, wtor­ko­wa mani­fe­sta­cja mia­ła jed­nak bar­dzo spo­koj­ny prze­bieg. Tym razem demon­stran­ci nie szli pod kościo­ły. Tra­sa prze­mar­szu mija­ła co praw­da Krzyż Mile­nij­ny, gdzie zebra­li się kibi­ce Che­mi­ka, mini­stran­ci oraz męż­czyź­ni i kobie­ty zwią­za­ne z kędzie­rzyń­sko-koziel­ski­mi para­fia­mi.

Żad­na ze stron nie zacze­pia­ła niko­go, nie było pod­staw do jakich­kol­wiek inter­wen­cji przy krzy­żu. Pochód prze­szedł spo­koj­nie, poja­wi­ły się nawet nawo­ły­wa­nia do dołą­cze­nia do pro­te­stów.

Nie­ofi­cjal­nie wia­do­mo, że w tłu­mie porząd­ku pil­nu­ją tak­że nie­umun­du­ro­wa­ni poli­cjan­ci.

 

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting