Zostań ambasadorem Grupy Azoty na swojej uczelni!

Już po raz IV stu­den­ci i dok­to­ran­ci kra­jo­wych uczel­ni wyż­szych mogą wziąć udział w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty. To zna­ko­mi­ta szan­sa na zdo­by­cie pierw­szych doświad­czeń zawo­do­wych oraz prze­ko­na­nie się, jak dzia­ła­ją duże przed­się­bior­stwa prze­my­sło­we.

Jeże­li lubisz wyzwa­nia, szu­kasz cie­ka­wych pro­jek­tów i dobrze odnaj­du­jesz się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, ten pro­gram jest wła­śnie dla Cie­bie!

W zamian za efek­tyw­ną współ­pra­cę amba­sa­do­rzy mogą liczyć na bene­fi­ty w posta­ci m.in. mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia, opie­ki men­to­ra, moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z przed­sta­wi­cie­la­mi Gru­py Azo­ty oraz taj­ni­ka­mi dzia­łal­no­ści zakła­du pro­duk­cyj­ne­go. Naj­lep­szym uczest­ni­kom pro­gra­mu ofe­ro­wa­ne jest wspar­cie w reali­za­cji wła­snych pro­jek­tów nauko­wych.

Do zadań amba­sa­do­ra nale­żeć będzie m.in.: aktyw­na pro­mo­cja mar­ki Gru­pa Azo­ty wśród stu­den­tów i dok­to­ran­tów, bie­żą­ce śle­dze­nie dzia­łań Gru­py w mediach bran­żo­wych, zamiesz­cza­nie mate­ria­łów infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji oraz wspar­cie przy orga­ni­za­cji spo­tkań, semi­na­riów, warsz­ta­tów, wyda­rzeń o cha­rak­te­rze pro­mo­cyj­nym – tak­że w for­mu­le onli­ne, infor­mo­wa­nie opie­ku­na o wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych na uczel­niach.

Nabór do pro­gra­mu odby­wa się na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza rekru­ta­cyj­ne­go dostęp­ne­go na stro­nie www.grupaazoty.com. Na zgło­sze­nia cze­ka­my do koń­ca paź­dzier­ni­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting