W krainie królowej Kier, czyli konkurs fryzjerski inspirowany postaciami z bajek

Współ­cze­sne fry­zjer­stwo wyma­ga nie tyl­ko bie­gło­ści w tech­ni­ce strzy­że­nia i ukła­da­nia fry­zur, ale przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści czer­pa­nia inspi­ra­cji z każ­dej dzie­dzi­ny życia oraz umie­jęt­ne­go two­rze­nia rze­czy nowych i uni­kal­nych.

Mło­dzi adep­ci fry­zjer­stwa z Zespo­łu Szkół nr 1 im. Powstań­ców Ślą­skich w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mogli spraw­dzić spek­trum swo­ich umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści w kon­kur­sie, któ­ry odbył się 8 mar­ca w murach Ich szko­ły.

Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no po raz dzie­wią­ty i był on otwar­ty dla uczniów wszyst­kich klas. Tym razem inspi­ra­cją dla kre­acji były posta­ci z bajek. Było na co popa­trzeć: uczen­ni­ce wyka­za­ły się kre­atyw­no­ścią zarów­no w two­rze­niu i wybo­rze fry­zur, jak i kostiu­mów pre­zen­to­wa­nych posta­ci. Nie trud­no było roz­po­znać dopra­co­wa­ne sty­li­za­cje Kró­lo­wej Śnie­gu, Dzwo­necz­ka czy Kró­lew­ny Śnież­ki wzo­ro­wa­nej na fil­mach Disneya.

Pierw­szą nagro­dę zdo­by­ła Mag­da­le­na Chro­mik za postać kró­lo­wej Kier z Ali­cji w Kra­inie Cza­rów. Zwy­cię­stwo w peł­ni zasłu­żo­ne i zgod­ne z wer­dyk­tem publicz­no­ści, któ­ra rów­nież przy­zna­ła uta­len­to­wa­nej uczen­ni­cy swo­ją nagro­dę.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting