Już nie brakuje u nas policjantów

Na począt­ku roku był tyl­ko jeden wakat. Takiej sytu­acji komen­dant powia­to­wy nie miał od bar­dzo daw­na.

Przez lata poli­cja zachę­ca­ła do wstą­pie­nia w jej sze­re­gi i pod­kre­śla­ła, że w for­ma­cji jest spo­ro waka­tów. I fak­tycz­nie, funk­cjo­na­riu­szy bra­ko­wa­ło, w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu licz­ba waka­tów się­ga­ła nawet 30. Ale to już prze­szłość.

– Na począt­ku roku 2021 mie­li­śmy wol­ny jedy­nie jeden etat, co chy­ba nie mia­ło wcze­śniej miej­sca w histo­rii kędzie­rzyń­skiej poli­cji – mówi Hubert Ada­mek, komen­dant w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. – To prze­ło­ży się na więk­szą licz­bę patro­li na uli­cach nasze­go mia­sta, tak­że pie­szych, o co zawsze miesz­kań­cy pro­si­li i zwra­ca­li na to uwa­gę.
Oczy­wi­ście świe­żo przy­ję­ci funk­cjo­na­riu­sze muszą odbyć jesz­cze kil­ku­mie­sięcz­ne szko­le­nie. Jak mówią funk­cjo­na­riu­sze, duże zain­te­re­so­wa­nie służ­bą w poli­cji trze­ba tłu­ma­czyć przede wszyst­kim sta­bil­no­ścią zatrud­nie­nia w pań­stwo­wej jed­no­st­ce oraz dobry­mi zarob­ka­mi i moż­li­wo­ścią awan­su. Począt­ku­ją­cy funk­cjo­na­riusz może liczyć na wyna­gro­dze­nie ponad 3000 zł na rękę.

– Pra­ca jest wyma­ga­ją­ca, ale jed­no­cze­śnie cie­ka­wa i już po kil­ku latach jest co wspo­mi­nać. Poli­cja to wyjąt­ko­wa służ­ba i nie jest się poli­cjan­tem tyl­ko w pra­cy, ale tak­że po służ­bie wyma­ga­na jest odpo­wie­dzial­na i god­na poli­cjan­ta posta­wa – mówi komen­dant. Wśród nowo przy­ję­tych funk­cjo­na­riu­szy pra­wie poło­wę sta­no­wią kobie­ty, co jest tren­dem w całej pol­skiej poli­cji. Świe­ży poli­cjan­ci przez pierw­sze trzy  lata pra­cu­ją w ogni­wach inter­wen­cyj­no-patro­lo­wych lub w ruchu dro­go­wym. Pozwa­la to nabyć im nie­zbęd­ne­go doświad­cze­nia i poznać pra­cę poli­cji od pod­staw. Wśród kędzie­rzyń­skich poli­cjan­tów byli – tak­że absol­wen­ci kędzie­rzyń­skie­go liceum pro­fi­lo­wa­ne­go mun­du­ro­we­go.

– Obec­nie mamy 201 eta­tów poli­cyj­nych i zgod­nie z prze­pi­sa­mi ta licz­ba na razie nie będzie się zwięk­szać. Cały czas pro­wa­dzi­my nabór do Poli­cji, gdy będą poja­wiać się wol­ne eta­ty w związ­ku z odej­ścia­mi na eme­ry­tu­ry na pew­no będzie­my przyj­mo­wać do służ­by nowe oso­by. Muszę przy­znać, że media bar­dzo nam pomo­gły w ostat­nim cza­sie infor­mu­jąc o tym, za co bar­dzo dzię­ku­ję — pod­su­mo­wu­je Hubert Ada­mek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting