Budynek po podstawówce idzie pod młotek

Mia­sto sprze­da gmach byłej PSP nr 14 i filii opol­skie­go Poli­tech­ni­ki. Na razie nie wia­do­mo, co mogło­by tam funk­cjo­no­wać w przy­szło­ści.

Decy­zję taką pod­ję­ła rada mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i miej­scy rad­ni dłu­go zasta­na­wia­li się, jak zago­spo­da­ro­wać budy­nek. Jed­ną z pro­po­zy­cji były miesz­ka­nia. Koszt dosto­so­wa­nia budyn­ku do stan­dar­dów pozwa­la­ją­cych na najem loka­li był­by jed­nak zbyt duży.

Jak tłu­ma­czył na sesji wice­pre­zy­dent Artur Marusz­czak, zna­le­zie­nie chęt­nych na dzier­ża­wę budyn­ku tak­że mogło­by oka­zać się bar­dzo trud­ne. Głów­nie z powo­du sta­nu obiek­tu.

– Obec­nie na tere­nie mia­sta jest dużo wol­nych powierzch­ni róż­ne­go prze­zna­cze­nia — tłu­ma­czył wice­pre­zy­dent Marusz­czak.

Od momen­tu zamknię­cia PSP nr 14 nie­ca­łe 10 lat temu roku poja­wia­ły się róż­ne opcje jego zago­spo­da­ro­wa­nia. Zain­te­re­so­wa­nie użyt­ko­wa­niem tego budyn­ku wyra­ził m.in. sąd okrę­go­wy, ale nic z tych pla­nów nie wyszło. Od 2016 roku mie­ści­ła się tam sie­dzi­ba Wydzia­łu Inży­nie­rii Sys­te­mów Tech­nicz­nych Poli­tech­ni­ki Opol­skiej, ale filia prze­sta­ła ist­nieć w zeszłym roku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting