Jest kolejny pomysł na zagospodarowanie kozielskich koszar | 7DNI Jest kolejny pomysł na zagospodarowanie kozielskich koszar - 7DNI

Jest kolejny pomysł na zagospodarowanie kozielskich koszar

Pry­wat­ny inwe­stor son­du­je rynek pod kątem budo­wy miesz­kań.

Cho­dzi o budo­wę osie­dla pod nazwą Kędzie­rzyn-Koź­le Resi­den­ce. W naszym mie­ście jak dotąd nie było jesz­cze takiej cało­ścio­wej inwe­sty­cji obej­mu­ją­cej budo­wę bądź moder­ni­za­cję kil­ku dużych blo­ków z prze­zna­cze­niem do sprze­da­ży na wol­nym ryn­ku. Takie mini osie­dla powsta­ją raczej w dużych mia­stach.

W tym wypad­ku war­to jed­nak wspie­rać inwe­sto­ra, ponie­waż rewi­ta­li­za­cja koziel­skich koszar leży w inte­re­sie wszyst­kich miesz­kań­ców, Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le zachę­ca do wypeł­nie­nia ankie­ty doty­czą­cej potrzeb miesz­kań­ców i ich moż­li­wo­ści finan­so­wych.

Daw­ne kosza­ry mają się prze­mie­nić w nowo­cze­sne osie­dle z przy­ja­zną zie­le­nią, ota­cza­ją­cy­mi je alej­ka­mi z ław­ka­mi oraz pla­ca­mi zabaw dla dzie­ci.

- Aby pro­jek­to­wa­ne miesz­ka­nia speł­ni­ły wszyst­kie ocze­ki­wa­nia przy­szłych loka­to­rów, inwe­stor prze­pro­wa­dza bada­nie ryn­ku. Wystar­czy, że zain­te­re­so­wa­ne oso­by odpo­wie­dzą na trzy krót­kie pyta­nia doty­czą­ce pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Ankie­tę i wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie moż­na zna­leźć w Inter­ne­cie pod adre­sem: http://kedzierzynkozleresidence.pl/ — poin­for­mo­wa­ły służ­by pra­so­we Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wia­do­mo, że cho­dzi o dział­kę o powierzch­ni 3 hek­ta­rów na któ­rej znaj­du­je się sie­dem kosza­ro­wych budyn­ków. Mia­ło­by one zostać prze­kształ­co­ne w miesz­ka­nia z zacho­wa­niem ele­men­tów daw­nej archi­tek­tu­ry, w tym nawet takich deta­li jak rzeź­by wojow­ni­ków. Jedy­ną więk­szą inge­ren­cją w bry­ły budyn­ków ma być powięk­sze­nie okien.

Wcze­śniej poja­wia­ły się pla­ny uru­cho­mie­nia w kosza­rach filii wyż­szej uczel­ni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting