Powiat wydał w tym roku aż 24 miliony złotych unijnych pieniędzy | 7DNI Powiat wydał w tym roku aż 24 miliony złotych unijnych pieniędzy - 7DNI

Powiat wydał w tym roku aż 24 miliony złotych unijnych pieniędzy

To rekord bio­rąc pod uwa­gę wydat­ki z poprzed­nich lat. Pie­nią­dze poszły przede wszyst­kim na służ­bę zdro­wia.

Samo­rząd powia­to­wy ma dużo skrom­niej­szy budżet niż ten miej­ski, co wyni­ka głów­nie z podzia­łu zadań. Powiat odpo­wia­da jed­na za dwie bar­dzo waż­ne dzie­dzi­ny: służ­bę zdro­wia oraz edu­ka­cję zawo­do­wą. To wła­śnie na te cele wyda­no w tym roku rekor­do­wą kwo­tę unij­nych pie­nię­dzy.

- W tym roku pie­nią­dze unij­ne pły­nę­ły do nasze­go samo­rzą­du sze­ro­kim stru­mie­niem . Te inwe­sty­cje będą słu­ży­ły naszym miesz­kań­com przez dłu­gie lata ‚rów­nież po trwa­ją­cej epi­de­mii — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy kędzie­rzyń­skie­go sta­ro­stwa.

Naj­wię­cej środ­ków zewnętrz­nych wydał szpi­tal powia­to­wy w Koź­lu na naj­now­szy sprzęt do dia­gno­sty­ki i lecze­nia pacjen­tów, nowy OIOM i blok ope­ra­cyj­ny, a tak­że wal­kę z COVID-19. Wie­le milio­nów zł z Unii wyda­ły tak­że Powia­to­we Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie oraz Powia­to­wy Urząd Pra­cy

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting