Policja kontroluje sklepy na terenie Kędzierzyna-Koźla | 7DNI Policja kontroluje sklepy na terenie Kędzierzyna-Koźla - 7DNI

Policja kontroluje sklepy na terenie Kędzierzyna-Koźla

Funk­cjo­na­riu­sze spraw­dza­ją, czy miesz­kań­cy idą­cy na zaku­py zakła­da­ją masecz­ki.

Poli­cjan­tów moż­na spo­tkać we wszyst­kich więk­szych skle­pach na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la, ale szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca­ją na to, co dzie­je się w gale­rii Odrzań­skie Ogro­dy. Więk­szość skle­pów w tym cen­trum han­dlo­wym zosta­ła ponow­nie otwar­ta w minio­ną sobo­tę. Od tego cza­su w Odrzań­skich Ogro­dach jest dość duża fre­kwen­cja.

- Od 28 listo­pa­da 2020 r. pod reżi­mem sani­tar­nym ponow­nie zosta­ły otwar­te gale­rie i cen­tra han­dlo­we. Prze­by­wa­ją­ce tam oso­by mają obo­wią­zek zasła­nia­nia nosa i ust. W skle­pach zosta­ły tak­że wpro­wa­dzo­ne limi­ty osób — przy­po­mi­na komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Obostrze­nia te mają zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. Nie­prze­strze­ga­nie ich może nara­zić na utra­tę zdro­wia lub życia nie tyl­ko nas samych, ale rów­nież naszych bli­skich i inne postron­ne oso­by.

- Dla­te­go też w tro­sce o zdro­wie miesz­kań­ców nasze­go regio­nu od sobo­ty poli­cjan­ci spraw­dza­ją, czy obostrze­nia mają­ce zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa są prze­strze­ga­ne tak­że w cen­trach han­dlo­wych — doda­je komi­sarz Nako­necz­na.

W cią­gu ostat­nich kil­ku dni w gale­rii han­dlo­wej, wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi inspek­cji sani­tar­nej, mun­du­ro­wi kon­tro­lo­wa­li sto­iska han­dlo­we oraz skle­py, gdzie spraw­dza­li, czy obsłu­ga i oso­by odwie­dza­ją­ce te miej­sca sto­su­ją się do obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

- Moż­na było zauwa­żyć, że prze­by­wa­ją­ce tam oso­by odpo­wie­dzial­nie sto­so­wa­ły się do wpro­wa­dzo­nych obostrzeń. Funk­cjo­na­riu­sze nie stwier­dzi­li nie­pra­wi­dło­wo­ści w tym zakre­sie. Dzia­ła­nia te będą kon­ty­nu­owa­ne — pod­su­mo­wu­ją poli­cjan­ci.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting