Jest akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi S. Zabił po pijaku rowerzystę

Miesz­kań­co­wi powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go gro­zi 12 lat wię­zie­nia.

Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu skie­ro­wa­ła do tutej­sze­go sądu rejo­no­we­go akt oskar­że­nia prze­ciw­ko spraw­cy zda­rze­nia dro­go­we­go w wyni­ku, któ­re­go śmierć poniósł kie­ru­ją­cy rowe­rem.

Bog­da­no­wi S. zarzu­co­no, że w dniu 18 wrze­śnia 2017 roku na dro­dze woje­wódz­kiej nr 410, na tra­sie Landz­mierz – Koby­li­ce, kie­ru­jąc samo­cho­dem oso­bo­wym mar­ki Audi, umyśl­nie naru­szył zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym w ten spo­sób, że pod­jął się jaz­dy znaj­du­jąc się w sta­nie nie­trzeź­wo­ści (1,12 mg/l alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu) oraz poru­szał się z nad­mier­ną, nie­za­pew­nia­ją­cą pano­wa­nia nad pojaz­dem i nie­do­sto­so­wa­ną do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych pręd­ko­ścią, w kon­se­kwen­cji cze­go potrą­cił poru­sza­ją­ce­go się w tym samym kie­run­ku rowe­rzy­stę.

- W sku­tek odnie­sio­nych obra­żeń kie­ru­ją­cy rowe­rem poniósł śmierć — infor­mu­je pro­ku­ra­tor Lidia Sie­radz­ka, rzecz­nik Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­lu. — Oskar­żo­ny od dnia zda­rze­nia pozo­sta­je tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny. Bog­da­no­wi S. gro­zi kara do 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting