Rekordowa ilość ofert pracy w kozielskim PUP

Obec­nie jest ich ponad 200. Pro­po­no­wa­ne pen­sje jed­nak nie powa­la­ją.

Tak dużo ofert pra­cy w koziel­skim pośred­nia­ku praw­do­po­dob­nie jesz­cze nigdy nie było. Dziś rano na tabli­cy ogło­szeń Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy moż­na było zna­leźć 205 pro­po­zy­cji.

Dla kogo jest pra­ca? Przede wszyst­kim dla pra­cow­ni­ków pro­duk­cji, sprzą­ta­czek, obsłu­gi loka­li gastro­no­micz­nych czy kie­row­ców. Cie­ka­wost­ką jest ofer­ta pra­cy na sta­no­wi­sku… komen­dan­ta stra­ży miej­skiej.

Jest też pra­ca na Kolei oraz w han­dlu. Nie­ste­ty, więk­szość ofert to pro­po­zy­cje pra­cy za naj­niż­sze wyna­gro­dze­nie. Wię­cej mogą zaro­bić posia­da­cze dość uni­ka­to­wych zawo­dów. Przy­kła­do­wo pie­karz czy cie­śla mogą liczyć na 3 tysią­ce zło­tych brut­to na start.

Bez­ro­bo­cie w naszym powie­cie wyno­si obec­nie 9 pro­cent i jest o dwa pro­cent wyż­sze, niż śred­nia dla całe­go woje­wódz­twa. Wła­dzom mia­sta wciąż nie uda­ło się pozy­skać duże­go, stra­te­gicz­ne­go inwe­sto­ra. Fir­my wybie­ra­ją inne loka­li­za­cje m.in. w oko­li­cach Ujaz­du i węzła Olszo­wa.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting