Kędzierzynianin zastrzelił się podczas akcji antyterrorystów

Poli­cja przy­zna­ła, że pod­czas akcji doszło do samo­bój­stwa oso­by typo­wa­nej do zatrzy­ma­nia.

O tej spra­wie wie­lu miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la mówi­ło od zeszłe­go tygo­dnia, ale dopó­ki nie było ofi­cjal­ne­go potwier­dze­nia poli­cji dzien­ni­ka­rze wstrzy­my­wa­li się z poda­niem tej infor­ma­cji.

Orga­ny ści­ga­nia wresz­cie potwier­dzi­ły, że pod­czas pró­by zatrzy­ma­nia miesz­kań­ca Kędzie­rzy­na-Koź­la w dniu 12 grud­nia padł strzał, w efek­cie jed­na oso­ba nie żyje.

- Była to reali­za­cja przez pod­od­dział anty­ter­ro­ry­stycz­ny sądo­we­go posta­no­wie­nia o zatrzy­ma­niu poszu­ki­wa­ne­go listem goń­czym. Akcja nastą­pi­ła, ale męż­czy­zna doko­nał samo­po­strze­le­nia śmier­tel­ne­go. Na razie brak pod­staw do ewen­tu­al­nych twier­dzeń, że poli­cja zacho­wa­ła się nie­pro­fe­sjo­nal­nie. Wyja­śnia­my tę spra­wę – powie­dział Radiu Opo­le Euge­niusz Węgrzyk, pro­ku­ra­tor rejo­no­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Poli­cja rów­nież wyda­ła ofi­cjal­ny komu­ni­kat w tej spra­wie: „Infor­mu­je­my, że była to reali­za­cja jed­nej ze spraw kry­mi­nal­nych. Wów­czas, po godzi­nie 6 rano, doszło do samo­bój­stwa oso­by poszu­ki­wa­nej listem goń­czym i zwią­za­nej z prze­stęp­czo­ścią nar­ko­ty­ko­wą. Pod­czas zatrzy­ma­nia, 39-latek śmier­tel­nie postrze­lił się z posia­da­nej przez sie­bie bro­ni. Decy­zją komen­dan­ta woje­wódz­kie­go Poli­cji w Opo­lu na miej­sce zda­rze­nia zosta­li wysła­ni funk­cjo­na­riu­sze Wydzia­łu Kon­tro­li. Czyn­no­ści pro­wa­dzo­ne są pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tu­ry rejo­no­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Ze wstęp­nych usta­leń wyni­ka, że dzia­ła­nia Poli­cji prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły pra­wi­dło­wo” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting