Grupa Azoty ZAK utrzymuje poziom produkcji i zysków mimo wysokich cen surowców

9 listo­pa­da 2021 r. Gru­pa Azo­ty ZAK opu­bli­ko­wa­ła skon­so­li­do­wa­ne wyni­ki finan­so­we za III kwar­tał br. Spół­ka wypra­co­wa­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 49 mln zł (wzrost o 44 mln zł w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su 2020 r.) i przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 743 mln zł (wzrost o 363 mln zł). Wynik EBITDA ukształ­to­wał się na pozio­mie 84 mln zł (wzrost o 52 mln zł), przy mar­ży EBITDA 11,3% (popra­wa o 2,9 p. p. r/r).

Nara­sta­ją­co dane za okres 9 mie­się­cy wyka­za­ły przy­rost przy­cho­dów ze sprze­da­ży o 47%, zysku net­to o 53% oraz wyni­ku EBITDA o 27%. W zakre­sie mar­ży EBITDA odno­to­wa­no spa­dek o 2,2 p. p. r/r.
– Ana­li­zu­jąc pierw­sze 9 mie­się­cy 2021 roku przez pry­zmat same­go wyni­ku finan­so­we­go, zde­cy­do­wa­nie może­my uznać ten okres za pomyśl­ny dla spół­ki. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że w dal­szym cią­gu zarów­no nasza fir­ma, jak i cała bran­ża nawo­zo­wa, mie­rzy się z wyzwa­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z rekor­do­wo wyso­kich cen gazu ziem­ne­go. Dopó­ki ten nega­tyw­ny trend będzie się utrzy­my­wać, prio­ry­te­tem Gru­py Azo­ty ZAK pozo­sta­nie mini­ma­li­zo­wa­nie jego wpły­wu na dzia­łal­ność pol­skich rol­ni­ków i zaspo­ka­ja­nie popy­tu na nawo­zy na ryn­ku kra­jo­wym – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Seg­ment Nawo­zy odno­to­wał w III kwar­ta­le 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 349 mln zł oraz mar­żę EBITDA w wyso­ko­ści -1,7%. Ozna­cza to odpo­wied­nio wzrost o 171 mln zł oraz spa­dek o 12,4 p. p. w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su 2020 r.
Rekor­do­wo wyso­kie ceny gazu jako głów­ne­go surow­ca zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w wyż­szych cenach pro­duk­tów Seg­men­tu Nawo­zy oraz mia­ły nega­tyw­ny wpływ na poziom ren­tow­no­ści sprze­da­ży w całym asor­ty­men­cie. Wpły­nę­ło to nie­ko­rzyst­nie rów­nież na wynik EBITDA.
Seg­ment Oxo­plast odno­to­wał w III kwar­ta­le 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 344 mln zł oraz mar­żę EBITDA w wyso­ko­ści 19,8%. Ozna­cza to wzrost o 179 mln zł oraz 18 p. p. w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su 2020 r.
Na ryn­ku pro­duk­tów Seg­men­tu Oxo­plast w dal­szym cią­gu panu­je bar­dzo korzyst­na sytu­acja ryn­ko­wa. Wyso­ki popyt na pro­duk­ty, przy ogra­ni­czo­nej poda­ży, prze­kła­da się na zna­czą­ce wzro­sty cen sprze­da­ży. Klu­czo­wy­mi czyn­ni­ka­mi w tym zakre­sie są rów­nież rosną­ce ceny głów­ne­go surow­ca – pro­py­le­nu, oraz korzyst­na sytu­acja na ryn­ku walu­to­wym.
Istot­ne wyda­rze­nia w III kwar­ta­le 2021 r.
» 21 lip­ca Gru­pie Azo­ty ZAK przy­zna­no cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy zgod­ność Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Ener­gią z nor­mą ISO 50001: 2018.
» 21 wrze­śnia wpro­wa­dzo­no mar­kę para­so­lo­wą Oxo­fi­ne™ oraz nowe pro­duk­ty – pla­sty­fi­ka­tor spe­cja­li­stycz­ny Oxo­fi­ne™ TOTM i poli­me­rycz­ny pla­sty­fi­ka­tor spe­cja­li­stycz­ny Oxo­fi­ne™ Poly2k.
» 28 wrze­śnia odby­ła się uro­czy­sta gala odzna­czeń pra­cow­ni­czych i pań­stwo­wych z oka­zji Dni Che­mi­ka 2020 – 2021 r.
» 16 wrze­śnia i 7 paź­dzier­ni­ka Gru­pa Azo­ty ZAK otrzy­ma­ła nagro­dę LODOŁAMACZE w kate­go­rii „Zdro­wa fir­ma” na pozio­mie regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting