Grupa Azoty ZAK S.A. przedłuża patronat nad Akademią Piłkarską Chemik Kędzierzyn-Koźle

30 mar­ca 2021 roku pod­pi­sa­no kolej­ną rocz­ną umo­wę z Towa­rzy­stwem Spor­to­wym Che­mik, obej­mu­jąc patro­na­tem mło­dych pasjo­na­tów pił­ki noż­nej w ramach dzia­ła­nia Aka­de­mii Pił­kar­skiej.

Aka­de­mia Pił­kar­ska Towa­rzy­stwa Spor­to­we­go Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le to naj­więk­sza tego typu orga­ni­za­cja spor­to­wa w naszym mie­ście i jed­na z naj­więk­szych na Opolsz­czyź­nie. Powsta­ła w2016 roku i od począt­ku dzia­ła pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S. A. Obec­nie w 11 gru­pach szko­le­nio­wych tre­nu­je ponad 200 zawod­ni­ków.

– Aka­de­mia szko­li dzie­ci i mło­dzież według naj­lep­szych stan­dar­dów. W opra­co­wy­wa­nie sys­te­mu szko­le­nio­we­go od lat zaan­ga­żo­wa­li się na począt­ku wszy­scy tre­ne­rzy klu­bu TS Che­mik. Zbu­do­wa­li dłu­go­fa­lo­wy plan tre­nin­go­wy, któ­ry już po kil­ku latach ist­nie­nia Aka­de­mii zaowo­co­wał licz­ny­mi suk­ce­sa­mi wycho­wan­ków. – mówi Pre­zes TS Che­mik Piotr Nie­wa­dzisz. Zawod­ni­cy roz­gry­wa­ją licz­ne spa­rin­gi i tre­nin­gi otwar­te pod czuj­nym okiem tre­ne­rów oraz rodzi­ców, któ­rzy dzię­ki zin­te­gro­wa­ne­mu sys­te­mo­wi zarzą­dza­nia Aka­de­mią mają moż­li­wość bie­żą­ce­go moni­to­ro­wa­nia postę­pów pra­cy swo­ich dzie­ci.

– To, co czy­ni Aka­de­mię wyjąt­ko­wą, to isto­ta aspek­tu edu­ka­cyj­no-wycho­waw­cze­go, budo­wa­nia kul­tu­ry przy­jaź­ni, zasad fair-play i wza­jem­ne­go sza­cun­ku. Są to war­to­ści, któ­re jako spół­ka odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie bie­rze­my pod uwa­gę przy wybo­rze naj­do­sko­nal­szych form kształ­ce­nia mło­dych talen­tów – pod­kre­śla wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Artur Kamiń­ski.

Dobrej gry mło­dych pił­ka­rzy nie wstrzy­ma­ła nawet pan­de­mia. Przy­po­mi­na­jąc naj­waż­niej­sze tro­fea ubie­głe­go roku: III miej­sce ogól­no­pol­skie­go tur­nie­ju FUNIŃO 3v3 w Sko­czo­wie, I miej­sce rozgrywek:Liga Nie­pod­le­gło­ści”, wygra­ne wszyst­kie mecze pre­sti­żo­we­go tur­nie­ju w Gru­pie Mistrzów Copa Espa­no­la na Sta­dio­nie Ślą­skim, IV miej­sce Tur­nie­ju Pił­kar­skie­go GÓRKI CUP 2020.

Zapi­sy do Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S. A. są przyj­mo­wa­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem e-mail: nabor@apchemik.pl.

fot. TS Che­mik

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting