Wciąż mamy zapas wolnych łóżek covidowych

W całym regio­nie zaję­tych jest 613 z 818 łóżek z dostę­pem do tle­nu. W koziel­skim szpi­ta­lu prze­by­wa obec­nie 182 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem.

Jeste­śmy w samym środ­ku trze­ciej fali pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Sytu­acja w nie­któ­rych regio­nach jest tra­gicz­na. Przy­kła­do­wo część pacjen­tów z woj. ślą­skie­go już jest trans­por­to­wa­na do opol­skich szpi­ta­li, bo w Ślą­skiem bra­ku­je miejsc.

Na Opolsz­czyź­nie jest jesz­cze względ­nie dobra. Tak przy­naj­mniej zapew­niał we wto­rek woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski, któ­ry przed­sta­wił spe­cjal­ny raport na ten temat pod­czas sesji sej­mi­ku woje­wódz­twa opol­skie­go.

Mówił, że mamy 818 łóżek tle­no­wych w regio­nie, z cze­go 613 jest zaję­tych, więc jest bez­piecz­ny bufor do przyj­mo­wa­nia pacjen­tów z COVID-19. Mamy tak­że 90 miejsc respi­ra­to­ro­wych, z któ­rych 49 jest zaję­tych. – Dobrą wia­do­mo­ścią jest to, że ta rezer­wa się zwięk­sza, bo zwięk­sza­my licz­bę takich miejsc w regio­nie – mówił woje­wo­da. Kolej­ne łóż­ka poja­wią się też w szpi­ta­lu tym­cza­so­wym.

Woje­wo­da mówił, że sytu­acja w woje­wódz­twie opol­skim jest lep­sza niż w całym kra­ju.

– Dla­te­go słu­ży­my też roz­sąd­ną pomo­cą naszym sąsia­dom. Może­my poma­gać na mia­rę naszych moż­li­wo­ści, zwłasz­cza woje­wódz­twu ślą­skie­mu – infor­mo­wał. Pod­kre­ślał tak­że, że w cza­sie tych dwóch tygo­dni uda­ło się ape­la­mi kie­ro­wa­ny­mi do samo­rzą­dow­ców i dyrek­to­rów szpi­ta­li zapew­nić dodat­ko­wą kadrę medycz­ną dla szpi­ta­la tym­cza­so­we­go, któ­ry dzię­ki temu może przyj­mo­wać kolej­nych pacjen­tów.

W szpi­ta­lu w Koź­lu prze­by­wa 182 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w tym 10 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. W pla­ców­ce prze­by­wa 4 dzie­ci.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting