Koniec pata w sprawie wyboru dyrektora kozielskiego szpitala

Rada powia­tu uzna­ła, że komi­sja kon­kur­so­wa będzie mogła jed­nak wybrać mene­dże­ra w skła­dzie w jakim ją powo­ła­no.

W skład komi­sji kon­kur­so­wej weszli: Mał­go­rza­ta Tudaj, Józef Gisman, Danu­ta Wró­bel, Dariusz Szy­mań­ski, Jadwi­ga Kuź­bi­da, Andrzej Krebs i Andrzej Lacho­wicz. Swo­ją pra­cę roz­po­czę­ła na począt­ku paź­dzier­ni­ka. Ale w grud­niu poja­wi­ły się wąt­pli­wo­ści praw­ne, czy w komi­sji może zasia­dać Dariusz Szy­mań­ski.

Przed kil­ko­ma laty był on prze­ło­żo­nym jed­ne­go z kan­dy­da­tów. Z dwóch z czte­rech opi­nii praw­nych poja­wi­ły się suge­stie, że może to wpły­wać na jego wyma­ga­ną bez­stron­ność.

Komi­sja naj­pierw pró­bo­wa­ła te wąt­pli­wo­ści roz­strzy­gnąć sama, ale wresz­cie powie­rzy­ła to radzie powia­tu. Ta zebra­ła się na nad­zwy­czaj­nej sesji.

Rad­ni uzna­li, że fakt ten nie ma wpły­wu na bez­stron­ność komi­sji i że może ona dalej pro­ce­do­wać. Teraz będzie ona mogła dokoń­czyć prze­słu­cha­nia pię­ciu kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra.

- To, że ktoś z kimś pra­co­wał 10 lat temu wca­le nie może prze­są­dzać. Jego głos też nie jest taki decy­du­ją­cy, bo sze­fa SP ZOZ-u wska­zu­ją co naj­mniej 4 oso­by — tłu­ma­czy­ła prze­wod­ni­czą­ca rady powia­tu Danu­ta Wró­bel.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting