Zespół Szkół Specjalnych w Kłodnicy przeszedł remont

Odno­wio­ne zosta­ły nie tyl­ko kla­sy, ale rów­nież gabi­ne­ty i toa­le­ta. Zaku­pio­no też nowy sprzęt.

Zespół Szkół Spe­cjal­nych w Kłod­ni­cy to bar­dzo waż­na pla­ców­ka, któ­ra zapew­nia edu­ka­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Orga­nem zało­ży­ciel­skim szko­ły jest powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski, któ­ry poin­for­mo­wał wła­śnie o prze­pro­wa­dzo­nych tam remon­tach. Odno­wio­no łazien­kę chłop­ców na par­te­rze, gabi­net peda­go­ga, Szkol­ny Punkt Infor­ma­cji i Karie­ry, gabi­net logo­pe­dy oraz sale lek­cyj­ne.

- W pomiesz­cze­niach poło­żo­no gładź, poma­lo­wa­no je oraz zaku­pio­no nowe wypo­sa­że­nie – poin­for­mo­wa­ła Kry­sty­na Gie­las, dyrek­tor Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych.

Jak poin­for­mo­wał rzecz­nik pra­so­wy sta­ro­stwa Adam Leci­bil, szko­ła zosta­ła rów­nież pod­łą­czo­na do ogól­no­pol­skiej sie­ci edu­ka­cyj­nej (OSE), w związ­ku z czym w pla­ców­ce zosta­ły wyko­na­ne nie­zbęd­ne robo­ty insta­la­cyj­ne.- Trwa­ły tak­że pra­ce w ogro­dzie sen­so­rycz­nym i na tere­nach zie­lo­nych wokół szko­ły, gdzie swo­je umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­li nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy nie­pe­da­go­gicz­ni — pod­kre­śla rzecz­nik sta­ro­stwa.

Nato­miast w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Inte­gra­cji Spo­łecz­nej i Oby­wa­tel­skiej Romów w Pol­sce został zaku­pio­ny sprzęt edu­ka­cyj­no-tera­peu­tycz­ny – pod­ło­ga inte­rak­tyw­na z pakie­tem rewa­li­da­cyj­nym, któ­ry będzie wyko­rzy­sty­wa­ny pod­czas zajęć dydak­tycz­nych oraz rewa­li­da­cyj­nych

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting