Finał Szlachetnej Paczki w Kędzierzynie-Koźlu | 7DNI Finał Szlachetnej Paczki w Kędzierzynie-Koźlu - 7DNI

Finał Szlachetnej Paczki w Kędzierzynie-Koźlu

W ten week­end 35 rodzin z nasze­go powia­tu otrzy­ma pre­zen­ty świą­tecz­ne w ramach ogól­no­pol­skiej akcji Szla­chet­na Pacz­ka.

Dla jed­nych będą to pro­duk­ty żyw­no­ścio­we, dla innych meble, pral­ka, czy nawet pane­le pod­ło­go­we. Wolon­ta­riu­sze Szla­chet­nej Pacz­ki prze­pro­wa­dzi­li wcze­śniej wywia­dy z 35 rodzi­na­mi z nasze­go powia­tu i poszu­ka­li dla nich dar­czyń­ców. Ci zaku­pi­li to, co jest naj­bar­dziej potrzeb­ne.

- Na ten week­end przy­pa­da finał akcji, spe­cjal­nie ozna­ko­wa­ne pacz­ki przy­jeż­dża­ją do maga­zy­nu, któ­ry znaj­du­je się w hali Śród­mie­ście i potem są roz­wo­żo­ne do kon­kret­nych rodzin — tłu­ma­czy Mar­ta Kościu­kie­wicz, koor­dy­na­tor SP na Opolsz­czy­znę.

W akcję zaan­ga­żo­wa­li się m.in. rad­ni powia­to­wi, urząd mia­sta, sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le, klub Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le i wie­le innych osób dobre­go ser­ca.

Do jed­nej z rodzin w Kłod­ni­cy powę­dro­wa­ła lodów­ka, pral­ka oraz inne rze­czy codzien­ne­go użyt­ku, któ­re dziś popo­łu­dniu w imie­niu rad­nych prze­ka­za­li: rad­ni Jadwi­ga Kuź­bi­da, Marek Pia­sec­ki oraz dyrek­tor PCPR Doro­ta Rak. — W imie­niu wszyst­kich rad­nych, któ­rzy prze­ka­za­li pie­nią­dze chcia­ła­bym ofi­cjal­nie wrę­czyć poda­run­ki, mam nadzie­ję, że będą pomoc­ne i posłu­żą jak naj­dłu­żej — mówi­ła Jadwi­ga Kuź­bi­da.

Fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMA



Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting