Magistrat ostrzega przed "niebezpiecznymi zmianami" w samorządach. Polityczny manifest? | 7DNI Magistrat ostrzega przed “niebezpiecznymi zmianami” w samorządach. Polityczny manifest? - 7DNI
Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Magistrat ostrzega przed “niebezpiecznymi zmianami” w samorządach. Polityczny manifest?

Magi­strat ostrze­ga przed “nie­bez­piecz­ny­mi zmia­na­mi” w samo­rzą­dach. Poli­tycz­ny mani­fest?

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu włą­czył się w anty­rzą­do­wą akcję Związ­ku Miast Pol­skich.

Rząd Beaty Szy­dło (a już za nie­dłu­go Mate­usza Mora­wiec­kie­go) pra­cu­je nad zmia­na­mi w ordy­na­cji wybor­czej do samo­rzą­dów. Cho­dzi o takie jej uspraw­nie­nie, aby nie­moż­li­we były jakie­kol­wiek fał­szer­stwa, a tak­że aby wzmoc­nić nie­za­leż­ne siły samo­rzą­do­wo-poli­tycz­ne.

Napo­ty­ka jed­nak na spo­ry opór samo­rzą­dow­ców, m.in. zwią­za­nych z PO. Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zamie­ścił na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej swo­isty mani­fest, któ­ry ostrze­ga przed pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi.

Par­la­ment pospiesz­nie pro­wa­dzi pra­ce nad pro­jek­tem usta­wy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w celu zwięk­sze­nia udzia­łu oby­wa­te­li w pro­ce­sie wybie­ra­nia, funk­cjo­no­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia nie­któ­rych orga­nów publicz­nych” — napi­sa­no na stro­nie.

Magi­strat cytu­je tak­że Zyg­mun­ta Fran­kie­wi­cza, pre­ze­sa Związ­ku Miast Pol­skich i pre­zy­dent Gli­wic:

- Pod płasz­czy­kiem „zwięk­sza­nia udzia­łu oby­wa­te­li” tak napraw­dę zmniej­sza­ne są ich pra­wa. Posło­wie z War­sza­wy twier­dzą, że oso­by wska­za­ne przez „cen­tra­lę” lepiej niż rada gmi­ny podzie­lą ją na okrę­gi wybor­cze, że par­tyj­ni funk­cjo­na­riu­sze lepiej spraw­dzą się w komi­sjach wybor­czych. Twier­dzą, że oby­wa­te­le są za mało roz­sąd­ni, żeby mogli sami decy­do­wać, na ile kaden­cji wybrać wój­ta. Chcą zale­ga­li­zo­wać „spa­do­chro­nia­rzy” – par­tyj­nych kan­dy­da­tów na rad­nych spo­za gmi­ny. Chcą z War­sza­wy decy­do­wać o tym, jak mają wyglą­dać sesje rady. Wie­le pomy­słów, zwłasz­cza tych doty­czą­cych orga­ni­za­cji wybo­rów, jest zupeł­nie księ­ży­co­wych. Nie da się ich wyko­nać. Jeśli wej­dą w życie, wybo­ry samo­rzą­do­we będą kata­stro­fą — uwa­ża Fran­kie­wicz.

Urząd mia­sta prze­ko­nu­je też, że cał­ko­wi­ta likwi­da­cja jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych spra­wi, że “nawet w małych gmi­nach zamiast gło­so­wać na sąsia­da, będzie­my zmu­sze­ni do gło­so­wa­nia na listy, głów­nie par­tyj­ne”. Sęk w tym, że to wła­śnie po wpro­wa­dze­niu jed­no­man­da­to­wych okrę­gów jed­na par­tia (PO) cał­ko­wi­cie zdmi­no­wa­ła radę mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, co nigdy wcze­śniej nie mia­ło miej­sca.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting