Przybywa pijanych na kędzierzyńskich drogach | 7DNI Przybywa pijanych na kędzierzyńskich drogach - 7DNI

Przybywa pijanych na kędzierzyńskich drogach

W ostat­nich kil­ku dniach zatrzy­ma­no pię­ciu nie­trzeź­wych kie­row­ców w naszym powie­cie. Jeden spo­wo­do­wał wypa­dek, inny znie­wa­żył poli­cjan­tów.

W sobo­tę w nocy kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci patro­lu­jąc uli­ce mia­sta zauwa­ży­li oso­bo­we­go volks­wa­ge­na. Zain­te­re­so­wa­nie mun­du­ro­wych wzbu­dził dziw­ny spo­sób jaz­dy kie­ru­ją­ce­go. Jechał on typo­wym „ węży­kiem”. Funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li samo­chód do kon­tro­li.

Szyb­ko oka­za­ło się, że 43-let­ni miesz­ka­niec powia­tu kędzie­rzyń­skie­go jest pod wpły­wem alko­ho­lu. Funk­cjo­na­riu­sze spraw­dzi­li jego stan trzeź­wo­ści. Urzą­dze­nie poka­za­ło, że w orga­ni­zmie mia­ła 1,8 pro­mi­la alko­ho­lu. Popnad­to wyszło na jaw, że męż­czy­zna nie posia­da upraw­nień do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Ponad­to kie­row­ca nie miał przy sobie doku­men­tów z pojaz­du. Teraz 43-latek odpo­wie za jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Gro­zi mu nawet do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

W pią­tek wie­czo­rem kie­row­ca oso­bo­we­go for­da nie opa­no­wał pojaz­du i wypadł z dro­gi po czym dacho­wał. Mia­ło to miej­sce na uli­cy Gli­wic­kiej w Bie­ra­wie. Poli­cjan­ci, któ­rzy przy­je­cha­li na miej­sce zauwa­ży­li, że kie­row­ca dziw­ne się poru­sza. Oka­za­ło się, że ma dwa pro­mi­le alko­ho­lu. Tra­fił do szpi­ta­la, a póź­niej do poli­cyj­nej izby zatrzy­mań.

Z kolei w nocy ze śro­dy na czwar­tek zatrzy­ma­no do kon­tro­li oso­bo­we­go pas­sa­ta. Za kie­row­ni­cą sie­dział 40-let­ni miesz­ka­niec powia­tu. Męż­czy­zna był wyraź­nie nie­trzeź­wy. Przy­znał, że spo­ży­wał alko­hol. Dodat­ko­wo miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na jechał bez wyma­ga­nych doku­men­tów.

W trak­cie inter­wen­cji 40 – latek zro­bił się agre­syw­ny i ponad­to znie­wa­żył funk­cjo­na­riu­szy. Bada­nie poka­za­ło, że kie­row­ca ma pra­wie 2 pro­mi­le alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu. Pojazd, któ­rym poru­szał się męż­czy­zna został usu­nię­ty z jed­ni i prze­trans­por­to­wa­ny na par­king strze­żo­ny. A kie­ru­ją­cy został prze­wie­zio­ny do komen­dy i osa­dzo­ny w poli­cyj­nym aresz­cie do wytrzeź­wie­nia.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting