Fala upałów w Kędzierzyn-Koźle. Będą kontrole służb

Obej­mą mię­dzy inny­mi tar­go­wi­ska i kąpie­li­ska, a nawet zakła­dy pra­cy.

Wczo­raj (ponie­dzia­łek) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu było 31 stop­ni Cel­sju­sza. Dziś i śro­dę ma być 32, a w sobo­tę nawet 33 pro­cent. Tak wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry sta­no­wią zagro­że­nie dla zdro­wia miesz­kań­ców.

Woje­wódz­ki Zespół Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go OUW już pra­cu­je nad przy­go­to­wa­niem zale­ceń postę­po­wa­nia ochro­ny przed wyso­ką tem­pe­ra­tu­rą.

Na posie­dze­niu, w któ­rym udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le poli­cji, stra­ży pożar­nej, sane­pi­du, Cen­trum Ratow­nic­twa Medycz­ne­go w Opo­lu oraz dyrek­tor gene­ral­ny OUW. Dyrek­tor Fer­ster zaape­lo­wał do służb o wdro­że­nie wzmo­żo­nych kon­tro­li miejsc, w któ­rych – pod­czas upa­łów — mogą prze­by­wać miesz­kań­cy regio­nu. Mowa m.in. o kąpie­li­ska i base­nach. Jak infor­mu­je kie­row­nic­two opol­skie­go Sane­pi­du, na Opolsz­czyź­nie funk­cjo­nu­je łącz­nie 33 pły­wal­nie i 12 kąpie­lisk. – Pierw­sze kąpie­li­ska zosta­ną uru­cho­mio­ne już od 15 czerw­ca – zauwa­ża dyrek­tor Anna Mate­juk, któ­ra zapo­wie­dzia­ła rów­nież więk­sze kon­tro­le na tar­go­wi­skach i baza­rach, gdzie sprze­da­wa­na jest żyw­ność.

Poli­cja zapo­wie­dzia­ła częst­sze patro­le miejsc wypo­czyn­ku, tak­że tych, któ­re ofi­cjal­nie nie zosta­ły jesz­cze otwar­te. Są to więc m.in. jezio­ra i akwe­ny jak zale­wy i przy­sta­nie wod­ne.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­no tak­że kwe­stie zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry w miej­scach pra­cy oraz dostę­pu do wody pit­nej. Zgod­nie z kodek­sem pra­cy, pra­cą w szcze­gól­nie uciąż­li­wych warun­kach nazwie­my: wyko­ny­wa­ną na otwar­tej prze­strze­ni, przy tem­pe­ra­tu­rze ponad 25 stop­ni C; wyko­ny­wa­ną w pomiesz­cze­niach zamknię­tych, przy tem­pe­ra­tu­rze ponad 28 stop­ni C.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting