Dziewięciu osobom grożą wyroki za bójkę na Targowej

Spra­wa jest aktu­al­nie w sądzie. Trzech mło­dych męż­czyzn odpo­wie też za pomoc w ukry­wa­niu się jed­ne­go z domnie­ma­nych spraw­ców.

Cho­dzi o słyn­ną bój­kę na uli­cy Tar­go­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ra mia­ła miej­sce w maju 2020 roku. Jak powie­dział por­ta­lo­wi tygodnik7dni.pl pro­ku­ra­tor rejo­no­wy Euge­niusz Węgrzyk, w sumie w spra­wie spo­rzą­dzo­no 9 aktów oskar­że­nia.

- Nie wszyst­kie zwią­za­ne są jed­nak bez­po­śred­nio z tym zda­rze­niem. Tam mia­ła miej­sce rów­nież uciecz­ka z komi­sa­ria­tu i pomoc w ukry­wa­niu się — mówi prok. Węgrzyk. Za udział w bój­ce gro­zi do 3 lat wię­zie­nia z kolei za pomoc w ukry­wa­niu oso­by poszu­ki­wa­nej gro­zi do 5 lat.

Na razie śled­czy nie ujaw­nia­ją z jakie­go powo­du doszło do zady­my na uli­cy Tar­go­wej, gdzie zgro­ma­dzi­ło się kil­ka­dzie­siąt osób. W pew­nym momen­cie doszło do ręko­czy­nów. Kil­ka osób zosta­ło ran­nych, część uczest­ni­ków odda­li­ła się. W sie­ci szyb­ko poja­wił się film z inter­wen­cji służb.

Nie­dłu­go po samej bój­ce do inter­ne­tu tra­fił kolej­ny film. Tym razem nagra­ny praw­do­po­dob­nie komór­ką, na któ­rym widać prze­bieg zda­rze­nia na ekra­nie miej­skie­go moni­to­rin­gu, a tak­że sły­chać komen­ta­rze poli­cjan­tów. Funk­cjo­na­riu­sze nie­co naśmie­wa­li się z prze­bie­gu bój­ki. Po tym jak jed­na z kobiet dosta­je cios w twarz, jeden z funk­cjo­na­riu­szy pod­su­mo­wał: “Sprze­dał lepę sta­rej od D… (tu padło nazwi­sko)”.

Pro­ku­ra­tu­ra pro­wa­dzi­ła śledz­two w spra­wie wypły­nię­cia tego fil­mu. Pró­bo­wa­no mię­dzy inny­mi zwol­nić z tajem­ni­cy dzien­ni­kar­skiej redak­to­rów dwóch por­ta­li, ale nie zgo­dził się na to sąd. Ten wątek spra­wy został umo­rzo­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting