Duże inwestycje w szkołach powiatowych

Samo­rząd wspie­ra swo­je pla­ców­ki oświa­to­we. Nie­któ­re spo­ro zyska­ją pod­czas waka­cji.

Lato to tra­dy­cyj­nie czas remon­tów w szko­łach. Spo­re nakła­dy na inwe­sty­cje zakła­dał tego­rocz­ny budżet powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Sta­ro­stwo pod­su­mo­wa­ło aktu­al­nie pro­wa­dzo­ne pra­ce. Jest tego cał­kiem spo­ro.

Naj­więk­sze inwe­sty­cje pro­wa­dzo­ne są na tere­nie Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na koziel­skiej Wyspie. Powsta­je tutaj przy­stań z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, któ­ra posłu­ży nie tyl­ko uczniom, ale wszyst­kim miesz­kań­com powia­tu.

- Pra­ce robią wra­że­nie, a efekt koń­co­wy zoba­czy­my na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia — infor­mu­je Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy sta­ro­stwa.

Będzie tu stre­fa fit­ness, stre­fa z para­so­la­mi, boisko do siat­ków­ki, pla­ża, sce­na kon­cer­to­wa, zaple­cze dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, wypo­ży­czal­nia sprzę­tu wod­ne­go.

W sumie samo­rząd ten wyda na inwe­sty­cje w oświa­tę aż 5 milio­nów zło­tych, co jest bar­dzo dużą kwo­tą bio­rąc pod uwa­gę moż­li­wo­ści powia­tu.

W Zespo­le Szkół nr 3 zapla­no­wa­no remont par­kin­gu przed tam­tej­szym labo­ra­to­rium oraz budyn­kiem głów­nym. Szko­ła wymie­nia też sto­lar­kę okien­ną. W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych prze­bu­do­wy­wa­ny jest węzeł sani­tar­ny. W Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych ruszy­ła budo­wa boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go wraz z siłow­nią ple­ne­ro­wą.

- W Zespo­le Szkół nr 1 moder­ni­zo­wa­ne jest zaple­cze sani­tar­ne, a wkrót­ce ruszy tam budo­wa win­dy dla osób nie­peł­no­spraw­nych — doda­je Adam Leci­bil. — W koziel­skim liceum z kolei remon­to­wa­na jest sala, gdzie powsta­nie nowo­cze­sna pra­cow­nia mul­ti­me­dial­na. W kędzie­rzyń­skim ogól­nia­ku pro­wa­dzo­ne są pra­ce malar­skie, podob­nie w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej oraz Bur­sie Szkol­nej. W sumie w tym roku powiat na inwe­sty­cje w oświa­cie wyda pra­wie 5 mln zł.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting