Wodne oKKo może przyjąć więcej wypoczywających

Jed­no­cze­śnie może z nie­go korzy­stać już 750 miesz­kań­ców. To kolej­ny etap “odmra­ża­nia” miej­skich insty­tu­cji.

W ponie­dzia­łek uru­cho­mio­no gro­tę sol­ną, teraz wpro­wa­dza­ne są kolej­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu kom­plek­su rekre­acyj­ne­go Wod­ne oKKo i innych miej­skich obiek­tów spor­to­wych.

Cho­dzi przede wszyst­kim o mak­sy­mal­ną licz­bę osób prze­by­wa­ją­cych w jed­nym momen­cie na base­nach. W Wod­nym oKKu licz­ba ta wyno­si teraz 750 i doty­czy zarów­no czę­ści wewnętrz­nej jak i zewnętrz­nej.

W stre­fie saun może z kolei prze­by­wać 47 osób. Stre­fa saun oraz base­nów będzie na bie­żą­co dezyn­fe­ko­wa­na spe­cja­li­stycz­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. Wtor­ki zare­zer­wo­wa­ne są tyl­ko dla pań.

Szcze­gó­ło­we dane doty­czą­ce poszcze­gól­nych obiek­tów:

WODNE OKKO:
Stre­fa base­nów – łącz­na licz­ba użyt­kow­ni­ków stref base­nów wewnętrz­nych i zewnętrz­nych: 750 osób
Dni i godzi­ny otwar­cia: Basen wewnętrz­ny: ponie­dzia­łek-pią­tek: 12.00 – 22.00, sobo­ta nie­dzie­la: 10.00 – 22.00 Basen zewnętrz­ny: ponie­dzia­łek-nie­dzie­la 10.00 – 19.00
Stre­fa saun – łącz­na licz­ba użyt­kow­ni­ków saun: 47 osób
Dni i godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-nie­dzie­la, 17.00 – 22.00
Stre­fa saun oraz base­nów będzie na bie­żą­co dezyn­fe­ko­wa­na spe­cja­li­stycz­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. Wtor­ki tyl­ko dla pań

STADION SPORTOWY KUŹNICZKA:
Stre­fa saun – łącz­na licz­ba użyt­kow­ni­ków saun: 12 osób
Dni i godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-nie­dzie­la, 15.30 – 22.00, przy czym prze­wi­du­je się prze­rwę tech­nicz­ną pomię­dzy godz. 18.30 – 19.00.
Panie: ponie­dzia­łek, wto­rek, sobo­ta, 15.30 – 18.30, 19.00 – 22.00 oraz czwar­tek 15.30 – 18.30
Pano­wie: śro­da, pią­tek, nie­dzie­la, 15.30 – 18.30 oraz 19.00 – 22.00 Koedu­ka­cja: czwar­tek 19.00 – 22.00

KRYTA PŁYWALNIA
Basen duży i mały – zgod­nie z Regu­la­mi­nem
Dni i godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-nie­dzie­la, 12.00 – 20.00
Stre­fa saun – łącz­na licz­ba użyt­kow­ni­ków saun: 10 osób
Dni i godzi­ny otwar­cia: wto­rek-nie­dzie­la, 16.00 – 21.00, przy czym prze­wi­du­je się prze­rwę tech­nicz­ną pomię­dzy godz. 18.15 – 18.45.
Panie: śro­da, pią­tek, nie­dzie­la, 16.00 – 18.15, 18.45 – 21.00
Pano­wie: wto­rek, czwar­tek, sobo­ta, 16.00 – 18.15, 18.45 – 21.00

ŚCIANKA BULDERINGOWA
Dostęp­na dla użyt­kow­ni­ków zgod­nie z Regu­la­mi­nem
Dni i godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-pią­tek, 7.00 – 22.00 (po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji)

GROTA SOLNA
Mak­sy­mal­na licz­ba użyt­kow­ni­ków: 8 osób
Dni i godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-nie­dzie­la, 12.00 – 22.00, przy czym prze­wi­du­je się prze­rwę tech­nicz­ną pomię­dzy godz. 16.00 – 17.00.

Fot. UM K-Koź­le

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting