Dobry pierwszy kwartał z zyskiem 47 mln zł dla Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w I kw. 2019 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 3 365 mln zł, czy­li o 868 mln wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2018 roku. Wzrost cen więk­szo­ści pro­duk­tów i utrzy­mu­ją­ce się odwró­ce­nie tren­du ceny klu­czo­we­go surow­ca (gazu) skut­ko­wa­ło osią­gnię­ciem wyni­ku EBITDA na pozio­mie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i mar­ży EBITDA na pozio­mie 18,1% (wzrost o 2,0 p.p. r/r).

W opu­bli­ko­wa­nych wyni­kach po raz pierw­szy uję­to w peł­nym wymia­rze przy­cho­dy i kosz­ty doty­czą­ce Com­po Expert. Mia­ło to wpływ na wyni­ki Gru­py Azo­ty jako cało­ści oraz na wyni­ki seg­men­tu Nawo­zy. Na pozio­mie przy­cho­dów ze sprze­da­ży kon­try­bu­cja prze­ję­te­go w ubie­głym roku lide­ra ryn­ku nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych w okre­sie trzech mie­się­cy bie­żą­ce­go roku wyno­si­ła 499 mln zł, a na pozio­mie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzro­stem ska­li obro­tów w tym seg­men­cie, zwięk­szył się rów­nież jego udział w struk­tu­rze przy­cho­dów Gru­py i wyno­sił w ana­li­zo­wa­nym okre­sie wyno­sił 62%, a jesz­cze rok wcze­śniej nie prze­kra­czał 49%. W pozo­sta­łych seg­men­tach nie odno­to­wa­no istot­nych zmian.

Cena gazu od prze­szło pół roku (od wrze­śnia 2018) znaj­du­je się w tren­dzie spad­ko­wym osią­ga­jąc w mar­cu poziom o 30% niż­szy niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie roku poprzed­nie­go, co jest wypad­ko­wą głów­nie rekor­do­wych dostaw LNG do Euro­py, dużych zapa­sów maga­zy­no­wych, a tak­że cie­plej­szej — w porów­na­niu do śred­niej wie­lo­let­niej — aury jesien­no-zimo­wej.

- Zosta­wia­my za sobą trud­ny rok 2018 i wcho­dzi­my z dużą ener­gią w rok 2019. Poprzed­nie 12 mie­się­cy, któ­re z przy­czyn makro­eko­no­micz­nych były trud­nym cza­sem dla ryn­ku che­micz­ne­go, w Gru­pie Azo­ty wyko­rzy­sta­li­śmy do wpro­wa­dze­nia sze­re­gu struk­tu­ral­nych oszczęd­no­ści. Te pra­ce będą owo­co­wa­ły w przy­szło­ści. Pierw­szy kwar­tał 2019 roku przy­niósł wyraź­ną popra­wę wyni­ków. Jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­owa­li­śmy stra­te­gicz­ne pro­jek­ty roz­wo­jo­we dla całej Gru­py. W tym mie­sią­cu zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa z gene­ral­nym wyko­naw­cą Poli­me­rów Poli­ce i już za 3 lata spo­dzie­wa­my się roz­po­czę­cia prac insta­la­cji do pro­duk­cji poli­pro­py­le­nu. Dywer­sy­fi­ku­je­my rów­nież ryzy­ko zwią­za­ne z tym przed­się­wzię­ciem, pro­wa­dząc z suk­ce­sem roz­mo­wy z kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi, goto­wy­mi do finan­so­we­go zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jekt – powie­dział dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

- W pierw­szym kwar­ta­le 2019 roku Gru­pa Azo­ty uzy­ska­ła wynik EBITDA nie­wie­le niż­szy niż ten wypra­co­wa­ny w całym 2018 roku. To rów­nież pierw­szy okres, w któ­rym ujmu­je­my w peł­nym wymia­rze wyni­ki Com­po Expert. Klu­czo­wym nośni­kiem popra­wy wyni­ków finan­so­wych była reali­za­cja komu­ni­ko­wa­nych na rynek wzro­stów cen więk­szo­ści pro­duk­tów w seg­men­tach Nawo­zy i Che­mia, co w połą­cze­niu ze wzro­stem wolu­me­nu sprze­da­ży i spad­kiem cen gazu przy­czy­ni­ło się do wzro­stu mar­ży na pozio­mie EBITDA, szcze­gól­nie impo­nu­ją­ce­go na pro­duk­cji nawo­zów. Zakła­da­my, że w kolej­nych kwar­ta­łach uda się utrzy­mać wzrost wyni­ków finan­so­wych w sto­sun­ku do poprzed­nie­go roku. Jed­no­cze­śnie zakła­da­my nakła­dy inwe­sty­cyj­ne na pozio­mie 1,3 mld zł w 2019 roku. Duża część tej kwo­ty zosta­nie prze­zna­czo­na na inwe­sty­cje o cha­rak­te­rze roz­wo­jo­wym. W tych sza­cun­kach nie ujmu­je­my wydat­ków kapi­ta­ło­wych w pro­jekt Poli­me­ry Poli­ce, któ­ry jest reali­zo­wa­ny zgod­nie z pla­nem w for­mu­le pro­ject finan­ce– powie­dział Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du odpo­wie­dzial­ny za finan­se Gru­py Azo­ty S.A.

Wyni­ki Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

I kwar­tał 2019 roku Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zakoń­czy­ła zyskiem net­to w wyso­ko­ści 47 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 529 mln zł. Spół­ka odno­to­wa­ła zatem wzrost zarów­no w sto­sun­ku do poprzed­nie­go kwar­ta­łu (zysk net­to: 26 mln zł), jak i ana­lo­gicz­ne­go kwar­ta­łu 2018 roku (36 mln zł). – Pierw­szy kwar­tał 2019 roku oce­nia­my pozy­tyw­nie. Na opty­mal­ny wynik zło­ży­ła się nie­wąt­pli­wie sta­ła popra­wa uwa­run­ko­wań ryn­ku nawo­zo­we­go oraz korzyst­na cena gazu, sta­no­wią­ce­go nasz głów­ny suro­wiec do pro­duk­cji. Pozy­tyw­ne efek­ty przy­niósł rów­nież wzrost cen nawo­zów azo­to­wych – oce­nia Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka kon­ty­nu­uje roz­wój seg­men­tu nawo­zów, kon­se­kwent­nie dba­jąc o atrak­cyj­ność i dostęp­ność ofer­ty pro­duk­to­wej. W pierw­szym kwar­ta­le 2019 roku uru­cho­mi­ła na tere­nie jed­ne­go z dys­try­bu­to­rów nową bazę modu­ło­wą do obsłu­gi sprze­da­ży nawo­zów płyn­nych RSM®. Inwe­sty­cja, ulo­ko­wa­na w Świd­ni­cy w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim, zaowo­co­wa­ła przy­spie­sze­niem dostaw i zwięk­sze­niem ela­stycz­no­ści ukła­du pro­duk­cyj­no-ryn­ko­we­go. Nowa baza skła­da się z czter­na­stu zbior­ni­ków na nawo­zy o łącz­nej pojem­no­ści 1850 ton. Jej loka­li­za­cja jest nie­przy­pad­ko­wa.

– Dol­ny Śląsk to region z wyso­ko roz­wi­nię­tym, zme­cha­ni­zo­wa­nym rol­nic­twem i prze­wa­gą dużych gospo­darstw rol­nych, a to z kolei głów­ni odbior­cy RSM-u. Sie­dzi­ba dys­try­bu­to­ra, na tere­nie któ­rej powsta­ła baza, jest dobrze sko­mu­ni­ko­wa­na z dro­ga­mi kra­jo­wy­mi i auto­stra­dą, nie­wiel­ki dystans dzie­li ją od gra­ni­cy cze­skiej. Z Kędzie­rzy­na-Koź­la, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba Gru­py Azo­ty ZAK S.A., do bazy modu­ło­wej w Świd­ni­cy, nawóz jest prze­wo­żo­ny cyster­na­mi kole­jo­wy­mi. – Dzię­ki reali­za­cji inwe­sty­cji trans­port nawo­zów jest szyb­szy, bar­dziej inten­syw­ny i umoż­li­wia reali­za­cję znacz­nie więk­szych wysy­łek niż w przy­pad­ku wyko­rzy­sty­wa­nia trans­por­tu samo­cho­do­we­go – pod­kre­śla Sła­wo­mir Lip­kow­ski.

Rów­no­le­gle kędzie­rzyń­ska spół­ka roz­wi­ja seg­ment OXO, opie­ra­jąc biz­nes na bez­piecz­nych, nowo­cze­snych pla­sty­fi­ka­to­rach nie­fta­la­no­wych. Nie­ba­wem uru­cho­mio­na zosta­nie insta­la­cja do pro­duk­cji estrów spe­cja­li­stycz­nych, dzię­ki któ­rej port­fo­lio Gru­py Azo­ty ZAK S.A. zosta­nie wzbo­ga­co­ne o gamę nowych pla­sty­fi­ka­to­rów.

źró­dło: Gru­pa Azo­ty

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting