Poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski spotkał się z mieszkańcami w centrum miasta

– Zachę­cam do gło­so­wa­nia na urgru­po­wa­nie Kukiz 15 w naj­bliż­szych wybo­rach do euro­par­la­men­tu – mówił do miesz­kań­ców. Poru­szał z nimi naj­go­ręt­sze tema­ty obec­nej kam­pa­nii, mię­dzy inny­mi żydow­skie rosz­cze­nia do mająt­ko­we­go bez­spad­ko­we­go w Pol­sce, kwe­stie migra­cji, wpro­wa­dze­nia euro.

Paweł Gra­bow­ski to jeden z naj­bar­dziej aktyw­nych opol­skich posłów. Uzy­skał man­dat do Sej­mu VIII kaden­cji, otrzy­mu­jąc 4508 gło­sów. Został m.in. człon­kiem Komi­sji Gospo­dar­ki i Roz­wo­ju oraz Komi­sji Finan­sów Publicz­nych, wice­prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Odpo­wie­dzial­no­ści Kon­sty­tu­cyj­nej oraz prze­wod­ni­czą­cym Pod­ko­mi­sji sta­łej do spraw mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw. W 2016 współ­two­rzył sto­wa­rzy­sze­nie Ende­cja (do 2017 był jego peł­no­moc­ni­kiem w woje­wódz­twie opol­skim).

Czę­sto przy­jeż­dża do Kędzie­rzy­na-Koź­la, jest rów­nież czę­stych gościem ogól­no­pol­skich mediów. Star­tu­je z listy Kukiz 15 do euro­par­la­men­tu. Jest na dru­gim miej­scu, na pierw­szej pozy­cji jest posłan­ka Agniesz­ka Ści­gaj, socjo­loż­ka z Kra­ko­wa. Pod­kre­śla, że Kukiz’15 chce sku­pić się w Bruk­se­li na wzmac­nia­niu pozy­cji Pol­ski.

– Aby nasz kraj był trak­to­wa­ny na rów­ni z inny­mi człon­ka­mi Unii Euro­pej­skiej. Ponie­waż obec­nie tak nie jest. Pol­ska jest ryn­kiem zby­tu dru­giej kate­go­rii, na któ­ry tra­fia­ją gor­sze pro­duk­ty tych samych marek. To tyl­ko jeden z przy­kła­dów tego, co chce­my zmie­nić – pod­kre­śla.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting