Dobre wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. pomimo pandemii

Nasza naj­więk­sza fir­ma odno­to­wa­ła 118 mln zło­tych zysku za zeszły rok. To dużo bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację gospo­dar­czą zwią­za­ną z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

Spół­ka poda­ła ofi­cjal­ne dane doty­czą­ce wyni­ków finan­so­wych za zeszły roku. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. odno­to­wa­ła w 2020 roku zysk net­to w wyso­ko­ści 118 mln zł (spa­dek o 6,3 proc. w sto­sun­ku do 2019 r.) przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 1,74 mld zł, wyge­ne­ro­wa­ne przy­cho­dy w 50 pro­cen­tach doty­czą Seg­men­tu Nawo­zy, a w 42 proc. Seg­men­tu Oxo­plast. Wypra­co­wa­ny wynik EBITDA wyno­si 264 mln, a uzy­ska­na mar­ża 15,2 proc

- Wyni­ki finan­so­we oka­za­ły się nie­co lep­sze od naszych ocze­ki­wań. Ana­li­zu­jąc czyn­ni­ki zewnętrz­ne, ostat­nie mie­sią­ce były dla nas sze­re­giem wyzwań, jed­nak uda­ło nam się im spro­stać – mówi Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. — Przy­czy­ni­ła się do tego mię­dzy inny­mi sku­tecz­na poli­ty­ka han­dlo­wa w obu seg­men­tach: nawo­zo­wym i Oxo­plast, któ­ra pomi­mo nie­ko­rzyst­nych uwa­run­ko­wań zewnętrz­nych poko­na­ła trud­no­ści i umoc­ni­ła pozy­cję obu seg­men­tów na ryn­kach.

Przy­cho­dy w seg­men­cie nawo­zów wynio­sły 865 mln zł (w sto­sun­ku do 954 mln zł w roku ubie­głym). Jak tłu­ma­czy spół­ka, o wyni­kach zade­cy­do­wa­ła głów­nie sytu­acja na ryn­ku surow­ców.

- Decy­du­ją­cy wpływ na przy­cho­dy osią­gnię­te ze sprze­da­ży nawo­zów miał istot­ny spa­dek cen dla więk­szo­ści grup pro­duk­to­wych wyni­ka­ją­cy z pre­sji ryn­ko­wej zwią­za­nej z bar­dzo niski­mi cena­mi gazu w IIIII kwar­ta­le, w związ­ku z czym zre­ali­zo­wa­na śred­nio­rocz­na cena nawo­zów była o 15 proc. niż­sza w sto­sun­ku do roku poprzed­nie­go – infor­mu­je Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A., odpo­wie­dzial­ny m.in. za finan­se i inwe­sty­cje – Jeste­śmy zado­wo­le­ni jed­nak z osią­gnię­tych rezul­ta­tów, ponie­waż uda­ło się upla­so­wać na ryn­ku całość wytwo­rzo­nych pro­duk­tów nawo­zo­wych.

Uda­ło się tak­że pozy­skać zbyt na pro­duk­ty zwią­za­ne z seg­men­tem Oxo­plast. — Naj­więk­szy, bo aż 23 pro­cen­to­wy wzrost wolu­me­nów sprze­da­ży osią­gnę­li­śmy na alko­ho­lach OXO i pla­sty­fi­ka­to­rach. Przy­czy­ni­ła się do tego wdro­żo­na poli­ty­ka opty­ma­li­za­cji kosz­tów oraz pla­no­wa­nia pro­duk­cji i sprze­da­ży, któ­ra wpły­nę­ła na ogra­ni­cze­nie eks­po­zy­cji na ryzy­ko zwią­za­ne z tur­bu­len­cja­mi ryn­ko­wy­mi – komen­tu­je pre­zes zarzą­du Sła­wo­mir Lip­kow­ski.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. sta­ra się tak­że spo­ro inwe­sto­wać. Głów­ną inwe­sty­cją są zada­nia zwią­za­ne z Nową Kon­cep­cją Ener­ge­tycz­ną: moder­ni­za­cja węzła pół­spa­la­nia i węzła skra­pla­nia, budo­wa kom­pre­so­row­ni tle­nu na Wydzia­le Amo­nia­ku oraz budo­wa kotłow­ni szczy­to­wo-rezer­wo­wej na gaz ziem­ny.

– Pro­jekt ma istot­ne zna­cze­nie dla naszych dążeń do zwięk­sza­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz reduk­cji emi­sji CO2, co dosko­na­le wpi­su­je się w zało­że­nia Euro­pej­skie­go Zie­lo­ne­go Ładu i dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne naszej Spół­ki – pod­kre­śla wice­pre­zes zarzą­du Artur Kamiń­ski.

Ponad­to Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. reali­zu­je wie­le pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych. W ubie­głym roku roz­po­czę­ła się budo­wa obiek­tu Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go, na któ­re spół­ka pozy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting