Plaga pijanych kierowców na naszych drogach

Tyl­ko od stycz­nia do mar­ca poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej dro­gów­ki zatrzy­ma­li 45 pija­nych użyt­kow­ni­ków dróg. A to zapew­ne nie­wiel­ki uła­mek tych, któ­rzy pozwa­la­ją sobie na jaz­dę po kie­lisz­ku.

Pija­ni kie­row­cy to jed­no z naj­więk­szych zagro­żeń na naszych dro­gach. Dla­te­go kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go poli­cja sku­pia się na tym, aby wyeli­mi­no­wać z ruchu jak naj­więk­szą licz­bę takich nie­od­po­wie­dzial­nych wła­ści­cie­li aut. Koziel­ska dro­gów­ka poin­for­mo­wa­ła wła­śnie, że tyl­ko w pierw­szym kwar­ta­le tego roku wyeli­mi­no­wa­li z ruchu 45 kie­row­ców, któ­rzy pro­wa­dzi­li pojazd pod wpły­wem alko­ho­lu.

W sumie od stycz­nia do mar­ca funk­cjo­na­riu­sze prze­pro­wa­dzi­li bli­sko 5000 kon­tro­li dro­go­wych oraz ujaw­ni­li 2149 wykro­czeń. Ponad poło­wa z nich zwią­za­na była z prze­kro­cze­niem dozwo­lo­nej pręd­ko­ści. Mun­du­ro­wi zatrzy­ma­li pra­wo jaz­dy 33 oso­bom, któ­re w obsza­rze zabu­do­wa­nym prze­kro­czy­ły pręd­kość o ponad 50km/h.

Ponad­to pod­czas 34 kon­tro­li funk­cjo­na­riu­sze ujaw­ni­li oso­by, któ­re pro­wa­dzi­ły pojazd pomi­mo, że nie posia­da­ły do tego upraw­nień. Funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li rów­nież 259 dowo­dów reje­stra­cyj­nych, z cze­go w 140 przy­pad­kach pojaz­dy mia­ły nie­wła­ści­wy stan tech­nicz­ny, a w 119 nie posia­da­ły aktu­al­nych badań tech­nicz­nych.

Poli­cjan­ci w trak­cie pro­wa­dzo­nych kon­tro­li dro­go­wych zatrzy­ma­li tak­że 2 oso­by poszu­ki­wa­ne oraz odzy­ska­li kra­dzio­ny pojazd.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting