Spada liczba pacjentów leczonych w kozielskim szpitalu

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że szczyt trze­ciej fali pan­de­mii mamy już za sobą.

Jesz­cze nie­daw­no licz­ba cho­rych hospi­ta­li­zo­wa­nych w koziel­skim szpi­ta­lu się­ga­ła 200. Od kil­ku dni powo­li, ale jed­nak male­je.

- W szpi­ta­lu w Koź­lu prze­by­wa 155 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w tym 9 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. W pla­ców­ce hospi­ta­li­zo­wa­nych jest 12 dzie­ci — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. — W naszym powie­cie mamy dziś 27 nowych przy­pad­ków zaka­że­nia. Minio­nej doby zmar­ło 6 osób, mia­ło cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce.

567 osób obję­tych jest w powie­cie kwa­ran­tan­ną, w cią­gu doby wyko­na­no 211 testów. Na Opolsz­czyź­nie zano­to­wa­no dziś 208 nowych zaka­żeń, w kra­ju odno­to­wa­no we wto­rek 9 246 przy­pad­ków zaka­że­nia. Z powo­du COVID19 zmar­ły 164 oso­by, nato­miast z powo­du współ­ist­nie­nia COVID-19 z inny­mi scho­rze­nia­mi zmar­ło 437 osób.

Na razie nie wia­do­mo, kie­dy koziel­ski szpi­tal mógł­by z powro­tem zostać prze­kształ­co­ny w lecz­ni­cę hybry­do­wą. Pozwo­li­ło­by to na dostęp do usług medycz­nych pacjen­tów nie­co­vi­do­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting