Do szpitala w Koźlu trafiła kolejna pacjentka z koronawirusem

Nie­ofi­cjal­nie wia­do­mo, że to miesz­kan­ka Kędzie­rzy­na-Koź­la.

75-let­nia kobie­ta naj­pierw tra­fi­ła do szpi­ta­la powia­to­we­go w Strzel­cach Opol­skich. Mia­ła obja­wy zapa­le­nia płuc. Podej­rze­wa­no jed­nak, że może być zaka­żo­na koro­na­wi­ru­sem.

Bada­nie potwier­dzi­ło te infor­ma­cje. Pacjent­ka zosta­ła zawie­zio­na do szpi­ta­la zakaź­ne­go w Koź­lu. Nie­ofi­cjal­nie wia­do­mo, że to miesz­kan­ka nasze­go mia­sta.

Oddział wewnętrz­ny strze­lec­kie­go szpi­ta­la został zawie­szo­ny. Kil­ko­ro jego pra­cow­ni­ków zosta­ło wysła­nych na obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę. Ten kon­kret­ny przy­pa­dek jesz­cze nie został uję­ty w sta­ty­sty­kach Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Opo­lu.

Mini­ster­stwo Zdro­wia poin­for­mo­wa­ło dziś, że komu­ni­ka­ty dot. licz­by zaka­żo­nych będą poda­wa­ne mak­sy­mal­nie dwa razy na dobę.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting