Dbaj o zęby z higienistką

Roz­mo­wa z Agniesz­ką Wie­ją, higie­nist­ką sto­ma­to­lo­gicz­ną z Kli­ni­ki Nova.

- Sło­wo “higie­nist­ka” koja­rzy się więk­szo­ści z nas z panią od higie­ny w szko­le, któ­ra nam opa­try­wa­ła otar­te kola­na po wycho­wa­niu fizycz­nym. Czym pani się zaj­mu­je?

- Moją spe­cja­li­za­cją jest higie­ni­za­cja jamy ust­nej, a kon­kret­nie uzę­bie­nia.

- Panu­je powszech­ne prze­ko­na­nie, że jeśli chce­my zadbać o zęby to idzie­my do sto­ma­to­lo­ga i on się wszyst­kim zaj­mie. Czy z każ­dą spra­wą trze­ba iść do den­ty­sty?

- Zada­niem higie­nist­ki jest dba­nie o zęby i jamę ust­ną poza lecze­niem zębów. Posia­dam w tym zakre­sie odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i prak­ty­kę. Moje zabie­gi są na pew­no deli­kat­ne i pre­cy­zyj­ne, a to dla­te­go że w mojej pra­cy sku­piam się tyl­ko na higie­ni­za­cji. Dzię­ki moim zabie­gom zęby są czyst­sze i lśnią­ce.

- Czy to zna­czy, że zwy­kłe szczot­ko­wa­nie zębów dobry­mi szczo­tecz­ka­mi i pasta­mi nie wystar­cza?

- Nie­ste­ty nie­wy­star­cza, a to dla­te­go że przy codzien­nym sto­so­wa­niu nawet naj­lep­szych szczo­te­czek nie moż­na w spo­sób tak pro­fe­sjo­nal­ny jak w gabi­ne­cie higie­nist­ki zadbać o uzę­bie­nie.

- Na jakie zabie­gi moż­na liczyć w pani gabi­ne­cie w Kli­ni­ce Nova?

- Wyko­nu­ję przede wszyst­kim zabie­gi usu­wa­nia kamie­nia nazęb­ne­go i płyt­ki nazęb­nej za pomo­cą ska­le­ra ultra­dź­wię­ko­we­go, co jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne. Dla osób, któ­re są bar­dziej wraż­li­we lub mają stan zapal­ny, moż­na taki zabieg wyko­nać w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Muszę jed­nak zazna­czyć, że usu­wa­nie kamie­nia nazęb­ne­go przy wyko­rzy­sta­niu znie­czu­le­nia to napraw­dę rzad­kość.

- Mówi się, że po takim usu­nię­ciu kamie­nia, poja­wia się on potem czę­ściej i pro­blem jest częst­szy. Czy to praw­da?

- To nie­praw­da, a to dla­te­go że po usu­nię­ciu kamie­nia nazęb­ne­go doko­nu­ję pole­ro­wa­nia oczysz­czo­nej powierzch­ni. Taki zabieg wyko­na­ny za pomo­cą pro­fe­sjo­nal­nych mate­ria­łów powo­du­je zabez­pie­cze­nie zębów przez nawro­tem osa­dów i kamie­nia. Zęby są gład­kie i w związ­ku z tym mniej podat­ne na mine­ra­li­za­cję ewen­tu­al­nych osa­dów. Praw­dą jest nato­miast, że pacjent po wyj­ściu z moje­go gabi­ne­tu widzi w lustrze swo­je lśnią­ce zęby, a jeśli nie sto­su­je się do moich wska­zó­wek, to efekt mojej pra­cy utrzy­mu­je się kró­cej. Tu muszę pod­kre­ślić, że każ­da oso­ba chcą­ca utrzy­mać efekt i zadbać o jakość jamy ust­nej do następ­nej wizy­ty musi się sto­so­wać do moich zale­ceń doty­czą­cych czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych na co dzień. Jeśli pacjent po kolej­nych wizy­tach popra­wia swo­je codzien­ne nawy­ki to efek­ty są coraz lep­sze, a kolej­ne wizy­ty to pod­trzy­ma­nie dobre­go sta­ny zębów i jamy ust­nej oraz jeśli to wyma­ga­ne zabie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne.

- Jakie jesz­cze zabie­gi pani ofe­ru­je swo­im pacjen­tom?

- W Novej wyko­nu­ję tak­że zabieg pia­sko­wa­nia zębów, któ­ry usu­wa osa­dy, prze­bar­wie­nia i mięk­kie osa­dy powsta­ją­ce ze spo­ży­wa­nych pokar­mów. Jest to zabieg czy­sto kosme­tycz­ny powo­du­ją­ce, że zęby są biel­sze i jed­no­rod­nej bar­wy. Taki zabieg jest uzu­peł­nie­niem ska­lin­gu. Po ska­lin­gu i pia­sko­wa­niu pokry­wam zęby spe­cjal­ną odżyw­ką z flu­orem, któ­ry wzmac­nia zęby i chro­ni przed ewen­tu­al­ną nad­wraż­li­wo­ścią na zim­no i cie­pło.

- Jak czę­sto nale­ża­ło­by odwie­dzać pani gabi­net?

- Pro­fi­lak­tycz­nie nale­ża­ło­by przy­naj­mniej raz w roku doko­nać higie­ni­za­cji jamy ust­nej. Ide­al­nie była­by wizy­ta co pół roku. Wte­dy ta dba­łość jest więk­sza i efek­ty są naj­lep­sze.

- Jak nale­ży dbać o zęby, żeby pod­trzy­my­wać efek­ty pani pra­cy do cza­su następ­nej wizy­ty?

- W gabi­ne­cie na mode­lu uzę­bie­nia poka­zu­ję pacjen­to­wi jak ma dbać o swo­je zęby. Roz­ma­wia­my na temat rodza­ju sto­so­wa­nych szczo­te­czek i innych urzą­dzeń jak np. iry­ga­to­ry. Waż­ne są tak­że pły­ny do płu­ka­nia jamy ust­nej. Uczę moich pacjen­tów jak robić to dobrze i z cza­sem efek­ty są impo­nu­ją­ce. Nale­ży nad­mie­nić, że higie­ni­za­cja jamy ust­nej to nie tyl­ko zabieg este­tycz­ny, ale przede wszyst­kim zabieg mają­cy chro­nić przed moż­li­wy­mi sta­na­mi zapal­ny­mi. Jeśli pacjent nie będzie dbał o higie­ni­za­cję jamy ust­nej to może to dopro­wa­dzić do kło­po­tów zdro­wot­nych. Już sam kamień nazęb­ny może powo­do­wać cho­ro­by przy­zę­bia i dzią­seł, któ­re mogą się odsu­wać od zębów i pro­wa­dzić do poważ­nych sta­nów cho­ro­bo­wych i to nie tyl­ko jamy ust­nej, ale i innych orga­nów.

- A co z naszy­mi pocie­cha­mi? Czy dzie­ci też uczy Pani jak dbać o zęby?

- Oczy­wi­ście. Dzie­ci od naj­młod­szych lat nale­ży uczyć pra­wi­dło­wej higie­ny i utrwa­lać dobre nawy­ki. Dodat­ko­wo wizy­ta w gabi­ne­cie higie­nist­ki odby­wa się w miłej i przy­ja­znej atmos­fe­rze. Nie wią­że się z żad­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi bólo­wy­mi co uła­twia dziec­ku oswo­je­nie się z gabi­ne­tem sto­ma­to­lo­gicz­nym, jego spe­cy­ficz­nym zapa­chem, wyglą­dem i dźwię­ka­mi sprzę­tów. Gdy kie­dyś zaj­dzie potrze­ba lecze­nia u sto­ma­to­lo­ga dziec­ko będzie mniej zestre­so­wa­ne.

- Część osób sto­su­je apa­ra­ty orto­don­tycz­ne. Czy one też powin­ni korzy­stać z pani usług?

- Zde­cy­do­wa­nie tak. Takie oso­by powin­ny co kwar­tał wyko­ny­wać higie­ni­za­cję jamy ust­nej, gdyż w ich przy­pad­ku apa­rat utrud­nia dokład­ne szczot­ko­wa­nie i pro­blem jest więk­szy.

- A jak ktoś chce mieć uśmiech jak w Hol­ly­wo­od i chce wybie­lić zęby, to może się do pani zgło­sić?

- Tak, oczy­wi­ście, a ska­ling i pia­sko­wa­nie są nie­zbęd­nym wstę­pem do wybie­la­nia. Takie zabie­gi wyko­nu­ję na co dzień, w gabi­ne­cie mam do dys­po­zy­cji bar­dzo nowo­cze­sną lam­pę do pro­fe­sjo­nal­ne­go wybie­la­nia oraz sto­su­ję wyłącz­nie mate­ria­ły spraw­dzo­ne, naj­lep­szej jako­ści. Tyl­ko pro­fe­sjo­nal­ne wybie­la­nie gwa­ran­tu­je dobre i trwa­łe efek­ty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting