W środę miejskim autobusem pojedziemy za darmo

22 wrze­śnia obcho­dzo­ny będzie Dzień Bez Samo­cho­du. Z tej oka­zji mia­sto zachę­ca do korzy­sta­nia z komu­ni­ka­cji publicz­nej.

Kędzie­rzyn-Koź­le to naj­bar­dziej roz­pro­szo­ne mia­sto Opolsz­czy­zny, gdzie bez samo­cho­du trud­no poru­szać się pomię­dzy kolej­ny­mi osie­dla­mi. Rosną­cy z roku na rok ruch pojaz­dów nega­tyw­nie wpły­wa na śro­do­wi­sko. Na ten i wie­le podob­nych pro­ble­mów chcą zwró­cić pomy­sło­daw­cy Dnia Bez Samo­cho­du, któ­ry obcho­dzo­ny będzie 22 wrze­śnia.

- Tego dnia daj­my odpo­cząć naszym czte­rem kół­kom i zostaw­my je na par­kin­gach. Prze­siądź­my się do auto­bu­sów i za dar­mo dojedź­my do pra­cy, domu lub na zaku­py. Zamiast bile­tu wystar­czy mieć przy sobie dowód reje­stra­cyj­ny — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Bar­dziej aktyw­ni mogą wybrać miej­skie rowe­ry. Miło­śni­cy dwóch kółek bez­płat­nie sko­rzy­sta­ją z sys­te­mu OK bike! przez każ­dą pierw­szą godzi­nę wypo­ży­cze­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting