Rozpoczęło się przełączanie numeru alarmowego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Od 21 do 23 wrze­śnia 2021 trwać będzie prze­no­sze­nie nume­ru 998 na numer Cen­trum Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go 112.

Numer alar­mo­wy 998 słu­żył nam przez kil­ka­dzie­siąt lat. Pań­stwo chce jed­nak uspraw­nić spo­sób powia­da­mia­nia służb ratun­ko­wych i ujed­no­li­cić go. 21 wrze­śnia roz­po­czę­ło się prze­no­sze­nie nume­ru 998 na 112 w woje­wódz­twie opol­skim. Będzie się to stop­nio­wo odby­wa­ło eta­pa­mi powiat po powie­cie. Ujed­no­li­ce­nie nastą­pi 23 wrze­śnia.

- Mamy obo­wią­zek, aby do koń­ca 2021 roku przejść z nume­ru 998 pod numer 112, numer alar­mo­wy ogól­no­eu­ro­pej­ski powszech­nie dostęp­ny. Chce­my uspraw­nić, popra­wić, ujed­no­li­cić wszyst­kie dzia­ła­nia ratow­ni­cze na tere­nie woje­wódz­twa opol­skie­go — mówi woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest jed­nak taka, że z punk­tu widze­nia miesz­kań­ców regio­nu, czy­li osób zgła­sza­ją­cych, nic się nie zmie­nia.

– W tej chwi­li pod jed­nym nume­rem alar­mo­wym będzie­my mogli zgło­sić potrze­bę zarów­no stra­ży pożar­nej, poli­cji, pogo­to­wia ratun­ko­we­go. Cza­sa­mi przy jed­nym zda­rze­niu zgło­szeń jest kil­ka­na­ście, bo zgła­sza prze­cho­dzień, potrze­bu­ją­cy, obser­wa­tor itd. Do tej pory te wszyst­kie zgło­sze­nia tra­fia­ły do stra­ży i dys­po­zy­tor na każ­de musiał odpo­wie­dzieć i poświę­cić chwi­lę. Teraz ten czas będzie poświę­co­ny tyl­ko na dys­po­no­wa­nie odpo­wied­nich sił i środ­ków i koor­dy­no­wa­niu dzia­łań ratow­ni­czo-gaśni­czych – wyja­śnia Dit­mar Kurzał, z-ca kie­row­ni­ca Cen­trum Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go w Opo­lu

Prze­łą­cze­nie nume­ru 998 na 112 ozna­czać będzie kil­ka zgło­szeń dzien­nie wię­cej.

- Na jed­ne­go ope­ra­to­ra oko­ło 5 – 6 zgło­szeń wię­cej na jed­nej zmia­nie — pod­kre­śla Kurzał. — Jeże­li cho­dzi o numer 112 zgła­sza­ją­cy go “nie zakor­ku­ją”, ponie­waż mamy zastę­po­wal­ność glo­bal­ną, więc nawet jeże­li by te 6 – 7 tele­fo­nów, jeże­li będzie­my mieć tyle ope­ra­to­rów na zmia­nie, to kolej­ne zgło­sze­nia pole­cą do pierw­sze­go wol­ne­go ope­ra­to­ra w kra­ju. Ta zastę­po­wal­ność odby­wa się codzien­nie. Jako CPR w Opo­lu jako dru­gi CPR w kra­ju odbie­ra­my naj­wię­cej zgło­szeń z Pol­ski

Cen­tra Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go obsłu­gu­ją zgło­sze­nia alar­mo­we w wie­lu języ­kach oraz obsłu­gu­ją zgło­sze­nia typu eCall — ogól­no­eu­ro­pej­skie­go sys­te­mu szyb­kie­go powia­da­mia­nia o wypad­kach dro­go­wych — oraz na pod­sta­wie wia­do­mo­ści SMS.

Kil­ka lat wcze­śniej prze­kie­ro­wa­no do Cen­trów Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go numer 997, któ­ry wcze­śniej obsłu­gi­wa­ny był przez poli­cjan­tów. W 2024 roku pla­no­wa­ne jest prze­kie­ro­wa­nie nume­ru 999 – Pań­stwo­we­go Ratow­nic­twa Medycz­ne­go – na 112 co z kolei zakoń­czy pro­ces kon­cen­tra­cji nume­rów alar­mo­wych w naszym kra­ju.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting